Remont infrastruktury drogowej w rejonie ul. Zadole-Gdańska w Katowicach

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-381 Katowice, ul. Józefy Kantorówny
 • Telefon/fax: tel. (032) 256 99 01 , fax. (032) 256 98 47
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
  ul. Józefy Kantorówny
  40-381 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 256 99 01, fax. (032) 256 98 47
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont infrastruktury drogowej w rejonie ul. Zadole-Gdańska w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont infrastruktury drogowej w rejonie ul. Zadole-Gdańska w Katowicach w zakresie: Zadanie I 1. Roboty ziemne i rozbiórkowe z odwozem - 152m3. 2. Ułożenie krawężników bet. na ławie betonowej – 165mb. 3. Ułożenie oporników bet. na ławie betonowej – 83mb 4. Ułożenie obrzeży bet. na ławie betonowej – 32mb 5. Utwardzenie terenu:  Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 29cm – 178m2,  Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 353m2. 6. Chodnik  Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr 15cm – 48m2,  Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 48m2. Zadanie II, 1. Roboty ziemne i rozbiórkowe z odwozem - 140m3. 2. Ułożenie krawężników bet. na ławie betonowej – 143mb. 3. Ułożenie oporników bet. na ławie betonowej – 124mb, 4. Utwardzenie terenu:  Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 29cm – 327m2,  Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 327m2. Zadanie Nr III 1. Roboty ziemne i rozbiórkowe z odwozem - 29m3. 2. Ułożenie obrzeży bet. na ławie betonowej – 70mb. 3. Chodnik  Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr 15cm – 110m2,  Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 110m2. Zadanie IV, 1. Roboty ziemne i rozbiórkowe z odwozem - 228m3. 2. Ułożenie krawężników bet. na ławie betonowej – 178mb. 3. Ułożenie oporników bet. na ławie betonowej – 112mb. 4. Utwardzenie terenu:  Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 29cm – 496m2,  Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 496m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną