REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 OD MOSTU W MIEJSCOWOŚCI RUDY DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 921

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-609 Katowice, Lechicka
 • Telefon/fax: tel. 327 819 211 , fax. 032 781 92 00
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
  Lechicka 24
  40-609 Katowice, woj. śląskie
  tel. 327 819 211, fax. 032 781 92 00
  REGON: 27630300500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 OD MOSTU W MIEJSCOWOŚCI RUDY DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 921
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem remont drogi wojewódzkiej nr 919 od km 23+262 (rejon zjazdu do posesji ul. Rogera 69 w m. Rudy) do km 25+327 (wlot do skrzyżowania z DW 921w m. Rudy, bez tarczy skrzyżowania) poprzez naprawę warstw bitumicznych nawierzchni. W ramach zadania przewidziano wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego uzyskanego podczas frezowania nawierzchni, lokalnie wymianę krawężników wraz z częściowym przełożeniem chodnika, odtworzenie oznakowania poziomego, dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów prowadzących na nieruchomości przyległe oraz regulację wysokościową urządzeń infrastruktury technicznej tj. włazy studni, kratki ściekowe jak również istniejącą armaturę do nowo wykonanej nawierzchni. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i Specyfikacjach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną