Remont dachu, zadaszeń i kominów w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a

Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-467 Katowice, ul. Przyjazna
 • Telefon/fax: tel. 0-32 351 20 70, , fax. 0-32 351 20 78
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. Przyjazna 29
  40-467 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0-32 351 20 70, , fax. 0-32 351 20 78
  REGON: 94614800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu, zadaszeń i kominów w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem dachu i kominów w budynku Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a w obrębie kompleksu „D" (segment 5,6,7,8,9,10,11) i kompleksu „G" (segment 1,2,3,4). Zadanie polega na demontażu istniejącego pokrycia dachów z dachówki oraz papy termozgrzewalnej wraz z wymianą ołacenia oraz wymianą foli paroprzepuszczalnej, montażu istniejącej dachówki (przyjęto 20% nowej dachówki) i wykonaniu pokrycia dachu papą termozgrzewalną. Łączna powierzchnia dachu do remontu 1 814,60 m2. Należy ponadto wykonać nowe obróbki blacharskie, wpusty, rynny i rury spustowe, rozebrać i odbudować kominy wolnostojące zgodnie z projektem. Zadanie obejmuje również: wymianę kołnierzy uszczelniających okna dachowe, wymianę zadaszenia z poliwęglanu oraz wymianę instalacji odgromowej. Zadanie zakończyć należy przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji odbiorowej. Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. Budynek szkoły leży na terenie: "Giszowiec osiedle - fragment osiedla robotniczego - część wschodnia" pisanym do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego pod numerem A/1348/87 z dnia 23.06.1987. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Zakres robót budowlanych: • rozbiórka pokrycia z dachówki, • rozbiórka folii paroprzepuszczalnej, • oczyszczenie dachówek i gąsiorów; • demontaż obróbek blacharskich, • demontaż rynien i rur spustowych, • rozbiórka ołacenia dachu, • demontaż rury wywiewnej blaszanej, • demontaż koszy na rurach spustowych, • rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych, • demontaż wentylatorów promieniowych, • rozbiórka kominów wolnostojących, • wyjęcie okien dachowych, • uzupełnienie rozebranych kominów z kształtek klinkierowych, • wykonanie impregnacji okładzin ceramicznych, klinkierowych, • krycie papą termozgrzewalną na podłożu betonowym, • montaż folii paroprzepuszczalnej, • montaż ołacenia dachu, • osadzenie istniejących okien dachowych wraz z montażem nowych kołnierzy uszczelniających, • montaż dachówki, • montaż gąsiorów, • montaż obróbki blacharskiej, • montaż rynien, • montaż rur spustowych, • montaż zbiorniczków przy rynnach, • osadzenie wpustów dachowych z kołpakiem, • montaż wentylatorów promieniowych, • demontaż płyt poliwęglanowych, • montaż płyt poliwęglanowych, • wykonanie powłoki ochronnej z masy bitumicznej, • czyszczenie konstrukcji stalowej, • malowanie konstrukcji stalowej farbą przeciwkorozyjną, • malowanie rur wodociągowych i gazowych farbą olejną, • wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. b) Zakres robót elektrycznych: • wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów, • wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, opracowanej przez Visart W.Fedorów, A. Hepek sp.j., ul. 3-go Maja 18, 40-096 Katowice, stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ. Uwaga: Niniejsze zamówienie jest I etapem realizowania zadania opisanego w dokumentacji projektowej, dlatego przy wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy powinni się kierować zakresem robót zawartym w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną