Remont budynku socjalno-gospodarczego na terenie Obwodu Drogowego w Brzezince

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-017 Katowice, ul. Myśliwska
 • Telefon/fax: tel. +48322586281 , fax. +48322598710
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  ul. Myśliwska 5
  40-017 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48322586281, fax. +48322598710
  REGON: 01751157500050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku socjalno-gospodarczego na terenie Obwodu Drogowego w Brzezince
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmujące roboty budowlane pn.: „Remont budynku socjalno-gospodarczego na terenie OD Brzezinka”. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - wymianę instalacji elektrycznej, odgromowej, wod-kan, co, - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, - wykonanie hydroizolacji fundamentów, - wymianę bram wjazdowych, - wymianę drzwi, - wymianę okien, - naprawę posadzki. Szczegółowo przedmiot niniejszego zamówienia został opisany w Tomach II–V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną