Remont boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego znajdującego się na terenie Domu Dziecka Stanica w Katowicach (znak sprawy DDS.0341.01.2019)

Dom Dziecka "STANICA" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dom Dziecka "STANICA"
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-041 Katowice, Plebiscytowa
 • Telefon/fax: tel. 322 512 116, , fax. 32 2512116 wew. 23
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Dziecka "STANICA"
  Plebiscytowa 46
  40-041 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 512 116, , fax. 32 2512116 wew. 23
  REGON: 27228377700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: domdzieckastanica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego znajdującego się na terenie Domu Dziecka Stanica w Katowicach (znak sprawy DDS.0341.01.2019)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont boiska wielofunkcyjnego położonego w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 46 (działka nr 2/1, 103 oraz 104/2). 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1. remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (rozebranie i budowa nowej), 2. demontaż istniejącego i montaż nowego wyposażenia boiska w niezbędny sprzęt (bramki, słupki do siatek i inne), 3. demontaż istniejącego i montaż nowego wyposażenia boiska w elementy małej architektury (ławki, wieszaki na odzież, stojaki na rowery, kosze na odpadki i inne), 4. remont chodnika (rozebranie i budowa nowego), 5. przebudowę piłkochwytów (z podwyższeniem) wraz z wymianą siatki, 6. odwodnienie powierzchniowe i wgłębne, 7. budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej, 8. rozbudowę instalacji systemu wideodomofonu (furtka wejściowa na teren boiska), 9. roboty porządkowe i inne. 3.3. Podstawowe parametry techniczne: zgodnie z projektem 3.4. Przedmiot zama)ówienia został szczegółowo opisany w: - Projekcie budowlano-wykonawczym, - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - Przedmiarze Robót, oraz - Wzorze Umowy, które stanowią odpowiednie załączniki do SIWZ. 3.5. Załączony do SIWZ Przedmiar Robót ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie obejmuje wszystkich robót składających się na przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się i sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową, w tym z projektem budowlano-wykonawczym. Zważywszy na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót, niż wynika z przedmiaru, nie będzie to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w cenie ryczałtowej zaoferowanej w ofercie. 3.6. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia rozwiązania równoważne w stosunku do w opisanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zamierza zastosować rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na etapie realizacji zamówienia, że proponowane rozwiązania spełniają wymagania i parametry techniczne określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego, niż określone w STWiORB i dokumentacji projektowej pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze, niż określone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz zostaną one zaakceptowane przez Zamawiającego i projektanta. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych, jak wskazane w dokumentacji projektowej. 3.7. Ilekroć w dokumentacji przetargowej (w tym projektowej) podane są konkretne urządzenia lub wyroby oraz ich producenci, należy traktować je jako przykładowe 3.8. Materiały pozyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (w tym złom z rozbiórki) stanowią jego własność i winny być przez niego zagospodarowane i/lub zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. 3.10. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia ma charakter ryczałtowy. 3.11. Zamawiający określa minimalny 36 – miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały i urządzenia liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym). Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi będzie stanowił jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z pkt 15 SIWZ. 3.12. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących roboty budowlane takie jak: roboty rozbiórkowe oraz pozostałe roboty ogólnobudowlane, do wykonania których nie są wymagane uprawnienia. Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we Wzorze Umowy. 3.13. Wszyscy pracownicy Wykonawcy oraz podwykonawcy uczestniczący w wykonaniu przedmiotu zamówienia są zobowiązani do noszenia oznakowanych ubrań roboczych, celem umożliwienia jednoznacznej identyfikacji podmiotu, który reprezentują. 3.14. Zamawiający zwraca uwagę, że w związku z ograniczeniami dotyczącymi poruszania się po drogach dojazdowych do terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest wystąpić do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach celem uzyskania pozwolenia na przejazd tymi drogami pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. 3.15. Wykonawca zobowiązany jest także, w trakcie prowadzonych robót, do podjęcia odpowiednich działań zapobiegających uszkodzeniu podziemnych zbiorników na wodę deszczową oraz terenów zieleni w rejonie terenu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną