Przygotowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych wraz z dostawą, wniesieniem i rozładunkiem pod wskazany adres

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych wraz z dostawą, wniesieniem i rozładunkiem pod wskazany adres
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych, zwanych dalej także „materiałami”. Zakres zamówienia obejmuje również: dostarczenie, rozładunek i wniesienie do pomieszczeń Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem przewidywanych ilości i zakresu poszczególnych zadań oraz sposobu ich realizacji zawarto w załączniku nr 2, który jest integralną część SIWZ. UWAGA: Wskazane przez Zamawiającego ilości materiałów (nakłady) są ilościami określonymi dla jednego projektu graficznego (jeśli dotyczy). Zamawiający określił maksymalną ilość różnych projektów graficznych w czasie trwania umowy dla poszczególnych pozycji opisu przedmiotu zamówienia w załączniku 2 do SIWZ (jeśli dotyczy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wszystkich podanych ilości a tym samym pełnej kwoty umowy 3. Przedmiot umowy realizowany będzie przez 12 miesięcy od zawarcia umowy albo do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wartość umowy) w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Dopuszczalny maksymalny czas realizacji poszczególnego zlecenia (od momentu złożenia przez Zamawiającego zlecenia u Wykonawcy aż do dostarczenia zrealizowanego zamówienia do siedziby Zamawiającego) - 120h. 4. Adres dostawy: Z uwagi na fakt, iż zlecenia dotyczyć będą wydziałów i jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w miastach woj. śląskiego (w szczególności Katowice, Sosnowiec, Chorzów i Cieszyn), miejsce dostawy będzie wskazane każdorazowo przez Zamawiającego w zleceniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną