Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie systemu zamkniętego do przygotowania i podaży leków cytostatycznych

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-074 Katowice, Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  Raciborska 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
  REGON: 276201240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie systemu zamkniętego do przygotowania i podaży leków cytostatycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie systemu zamkniętego do przygotowania i podaży leków cytostatycznych sukcesywne dostawy na wezwanie Zamawiającego. 2. Oferowana cena brutto jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 3. Zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w formie pisemnej przy pomocy faksu/poczty elektronicznej średnio raz lub dwa razy w miesiącu. 4. Wykonawca musi zagwarantować płynność zaopatrzenia na w/w asortyment przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu/ poczty elektronicznej. 6. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru. 7. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowywanie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy lub patent, należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141624-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną