przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie akcesoriów do przeprowadzenia zabiegów wewnątrznaczyniowych

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-074 Katowice, Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
 • Data zamieszczenia: 2019-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  Raciborska 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
  REGON: 276201240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie akcesoriów do przeprowadzenia zabiegów wewnątrznaczyniowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie akcesoriów do przeprowadzenia zabiegów wewnątrznaczyniowych, w tym założenie depozytu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne, Pozycje od 1 do 59 ujęte w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa. Rodzaj i ilość akcesoriów do przeprowadzenia zabiegów wewnątrznaczyniowych, z których zostanie utworzony depozyt określa Załącznik Nr 9 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia 1. Zasady utworzenia depozytu i termin dostarczenia asortymentu do depozytu określa Załącznik Nr 5 do SIWZ i Załącznik Nr 9 do SIWZ. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania niezmienności cen brutto na zaoferowany asortyment przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do pomieszczeń Bloku Operacyjnego. 4. Wykonawca musi zagwarantować dostępność towaru i płynność dostaw przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru. (Uwaga! W związku ze specyfiką wykonywanych zabiegów ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych mogą ulegać zmianie w trakcie obowiązywania umowy w ramach wartości zawartej z Wykonawcą umowy). 6. W celu weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z opisem zawartym w SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców, do złożenia próbek oferowanego asortymentu. 7. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy, liczonym od daty dostawy, jakościowo odpowiadającym wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowanie. 8. Oferowany wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji. 9.Oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm.). 10. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której Istotne Postanowienia Umowy stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. Miejsce realizacji dostaw Blok Operacyjny, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice. Termin realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wykorzystania wartości umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną