przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny tomografu komputerowego do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D ( z ruchomością oddechową) SOMATOM Definition AS typ Open edycja RT Pro

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-074 Katowice, Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  Raciborska 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
  REGON: 276201240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny tomografu komputerowego do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D ( z ruchomością oddechową) SOMATOM Definition AS typ Open edycja RT Pro
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest serwis pogwarancyjny tomografu komputerowego do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D ( z ruchomością oddechową) SOMATOM Definition AS typ Open edycja RT Pro producenta Siemens AG o numerze seryjnym 95713, z następującym wyposażeniem: - Generator - Lampa rtg Straton MX P - Stół z blatem z włókna węglowego MPT 2 - Gantry P46 - Komputer obrazowania - Komputer akwizycyjny - Komputer systemowy - Detektor - Stacja wirtualnej symulacji Syngo VSIM, SN 47816 - Stacja akwizycyjna dwumonitorowa - Stacje lekarskie w ilości 3 szt. HP Z420 z monitorami NEC - Serwer aplikacyjny - Oprogramowanie - Zestaw centratorów laserowych do wirtualnej symulacji LAP, Dorato II, red, Carina nav, Fantom wilke - Zestaw fantomów systemowych kontroli jakości tomografu Serwis pogwarancyjny obejmuje: a. przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, b. wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, c. naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe, za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania, d. współpracę w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Szpitala, e. czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych poprzez przyjazd serwisu do 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy: dni roboczych), dopuszcza się naprawę wykonaną zdalnie o ile nastąpi w terminie 12 godzin od zgłoszenia. Uwaga! W przypadku naprawy zdalnej wymagane jest, aby system zdalnej diagnostyki spełniał normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001: 2013 DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA W przypadku, w którym wymagania wynikające z logiki procesu wykonywania zamówienia będą wymagały zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), gdyż wykonują one pracę zarobkową, osobiście, powtarzalną, wykonywaną na ryzyko Wykonawcy zamówienia świadczoną pod jego „kierownictwem” Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę. Zamawiający nie ogranicza form zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swoje ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zapewnienia stawki minimalnej w przypadku umów cywilnoprawnych. Przy czym Wykonawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytuł realizacji zobowiązań takich jak odprowadzania za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych, czy zaliczek na ubezpieczenie, społeczne, zdrowotne, itd.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną