przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na modernizację istniejącego systemu planowania leczenia XIO wykorzystywanego w Zakładzie Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-074 Katowice, Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  Raciborska 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
  REGON: 276201240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na modernizację istniejącego systemu planowania leczenia XIO wykorzystywanego w Zakładzie Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. modernizacja istniejącego systemu planowania leczenia XIO wraz z bezterminowymi licencjami, wykorzystywanego w Zakładzie Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii, w zakresie sprzętowym i programowym z uwzględnieniem pełnej integracji z posiadanym przez Zakład Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii systemem Monaco, tj. Zamawiający nie ogranicza sposobu modernizacji, w tym dopuszcza modernizację polegającą na zaoferowaniu systemu kolejnej generacji, 2. transport, instalacja sprzętu i oprogramowania, 3. przekazanie do użytkowania, 4. okres gwarancji – zgodny z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 5. naprawy dostarczonego sprzętu / w razie konieczności wymiana sprzętu na nowy, 6. serwis pogwarancyjny na okres 24 miesięcy w ramach, którego Wykonawca zgodnie z ofertą, zapewnia sprawność systemu, w tym: a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, c) wszystkie naprawy, przeglądy wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, d) upgrade systemu do najnowszej wersji. Wymagania: Stacje muszą znajdować się na liście kompatybilności systemów zwalidowanych przez producenta sytemu Monaco. W dniu składania oferty stacja nie może mieć wyznaczonego przez producenta systemu terminu zakończenia wsparcia (End-of-Support) oraz zakończenia cyklu życia produktu (End-Of-Life). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA W przypadku, w którym wymagania wynikające z logiki procesu wykonywania zamówienia będą wymagały zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), gdyż wykonują one pracę zarobkową, osobiście, powtarzalną, wykonywaną na ryzyko Wykonawcy zamówienia świadczoną pod jego „kierownictwem” Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę. Zamawiający nie ogranicza form zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swoje ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zapewnienia stawki minimalnej w przypadku umów cywilnoprawnych. Przy czym Wykonawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytuł realizacji zobowiązań takich jak odprowadzania za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych, czy zaliczek na ubezpieczenie, społeczne, zdrowotne, itd. Miejsce realizacji zamówienia Zakład Radioterapii, ul. Raciborska 27, 40 – 074 Katowice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48180000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną