Przetarg nieograniczony na ochronę obiektów i terenu Katowickiego Centrum Onkologii z wykorzystaniem grupy interwencyjnej oraz monitorowanie systemów alarmowych

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-074 Katowice, Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  Raciborska 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
  REGON: 276201240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na ochronę obiektów i terenu Katowickiego Centrum Onkologii z wykorzystaniem grupy interwencyjnej oraz monitorowanie systemów alarmowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ochrona obiektów i terenu Katowickiego Centrum Onkologii z wykorzystaniem grupy interwencyjnej oraz monitorowanie systemów alarmowych. Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV 79710000-4 usługi ochroniarskie. Opis przedmiotu zamówienia A. Pod pojęciem grupy interwencyjnej należy rozumieć patrol interwencyjny składający się z pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego. Czas przyjazdu grupy interwencyjnej maksymalnie do 10 minut od wezwania dokonanego przez pracownika ochrony lub pracownika izby przyjęć KCO. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć stanowisko rejestracyjne izby przyjęć i pokój badań w środki łączności ( przyciski ) do wezwania grupy interwencyjnej. B. Szczegółowe czynności dotyczące prac w zakresie zapewnienia ochrony, tj. zabezpieczenia mienia i osób w obiektach, wg poniższych lokalizacji, znajdujących się na terenach Katowickiego Centrum Onkologii są następujące: 1. w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27 a) całodobowy służba w pomieszczeniu ochrony w budynku Centralnej Izby Przyjęć; b) czas służby od godziny 1500 do 800 dnia następnego w pomieszczeniu w Pawilonie operacyjnym, a w dni wolne, świąteczne – całodobowo pełnienie służby ochrony, a w szczególności: - zapewnienie ochrony personelu Centrum, pacjentów; - szczególne zapewnienie ochrony personelu w miejscu pracy w pomieszczeniach izby przyjęć i sąsiadujących w CIP; - zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum; - nadzór nad porządkiem na terenie Centrum; - niezwłoczne przeciwdziałanie ( skuteczne interwencje ) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby (-ób) przebywającej (-cych) na terenie Centrum, a w szczególności w okolicach recepcji izby przyjęć, w godzinach późnopopołudniowych i nocnych; - szczególny nadzór nad obiektami i terenem od strony północno-wschodniej i północno- zachodniej ogrodzenia terenu; - szczególna ochrona rzeźby „ Wiktoria Rzucająca Wieniec”; -zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom technicznym (pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin; - informowanie Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednich służb (straż pożarna, policja, administracja Centrum) o zaistniałych zagrożeniach lub nagłych zdarzeniach; - w przypadku zaistnienia zdarzeń nagłych, nadzwyczajnych, takich jak włamanie, pożar, zalanie, dewastacja mienia itp. działanie zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, niezwłoczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez niedopuszczenie osób postronnych, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jeżeli takie wystąpią oraz w miarę możliwości zminimalizowanie skutków zdarzenia oraz ustalenie świadków zdarzenia; - uzbrajanie i wyłączanie alarmów oraz zamykanie i otwieranie poradni specjalistycznej i pracowni mammografii; - regularne obchody ( co najmniej 6 razy w ciągu zmiany ) - patrolowanie chronionego terenu i sprawdzanie ustalonego stanu zabezpieczeń obiektów, potwierdzone wprowadzonym przez Wykonawcę systemem kontroli – zgłaszania patrolu w punktach kontroli; - wydawanie i odbieranie kluczy od poszczególnych pomieszczeń i obiektów osobom upoważnionym, prowadzenie stosownej ewidencji; - obsługa i obserwacja wjazdu dla karetek, korytarzy parteru Centralnej Izby Przyjęć przy pomocy monitoringu cctv, central ochrony p.poż., gazów medycznych i sieci elektroenergetycznej; - kierowanie ruchem pacjentów w godzinach popołudniowych i nocnych, informacje z zakresu topografii Szpitala; - prowadzenie „Książki raportów dziennych służby”; - niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc ochrony bez obsady – samowolne opuszczenie posterunku; c) całodobowe pełnienie służby na terenie Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem okolicy bram wjazdowych: pełnienie służby ochrony, a w szczególności: - szczególny nadzór nad pojazdami wjeżdżającymi (rozumiany przez Zamawiającego jako dopuszczenie do wjazdu wyłącznie pojazdów uprawnionych) i wyjeżdżającymi, miejscami postojowymi, parkowaniem pojazdów na terenie Centrum, - utrzymanie porządku parkujących pojazdów, tak aby drogi wewnętrzne były całkowicie przejezdne i nie nastąpiły przypadki niszczenia zieleni na terenie Centrum, d) czas służby od godziny 1600 do 800 dnia następnego w Zakładzie Radioterapii i w Pracowni rezonansu magnetycznego, a w dni wolne, świąteczne – całodobowo pełnienie służby ochrony, a w szczególności: - zapewnienie ochrony personelu Centrum, pacjentów; - zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum; - nadzór nad porządkiem na terenie obiektu; - niezwłoczne przeciwdziałanie(skuteczne interwencje) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby(-ób) przebywającej (-cych) na terenie obiektu; - prowadzenie kontroli wydawania i zdawania kluczy od poszczególnych pomieszczeń; - zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom technicznym (pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin; - informowanie Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednich służb (straż pożarna, policja, administracja Centrum) o zaistniałych zagrożeniach lub nagłych zdarzeniach; - w przypadku zaistnienia zdarzeń nagłych, nadzwyczajnych, takich jak włamanie, pożar, zalanie, dewastacja mienia itp. działanie zgodnie z instrukcjami Centrum, niezwłoczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez niedopuszczenie osób postronnych, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jeżeli takie wystąpią oraz w miarę możliwości zminimalizowanie skutków zdarzenia oraz ustalenie świadków zdarzenia; - regularne obchody ( co najmniej 6 razy w ciągu zmiany ) , sprawdzanie stanu jego zabezpieczeń oraz obsługa i obserwacja otoczenia wejścia i Pracowni rezonansu magnetycznego przy pomocy monitoringu cctv i systemu alarmowego; - kierowanie ruchem pacjentów w godzinach popołudniowych i nocnych, informacje z zakresu topografii Szpitala; - prowadzenie „Książki raportów dziennych służby”. - niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc ochrony bez obsady – samowolne opuszczenie posterunku. 2. w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 26 i 28 a) nadzór i ochrona w dni powszednie od godziny 15.00 do 8.00 dnia następnego, a w dni wolne, świąteczne – całodobowe w pomieszczeniu portierni budynku Dyrekcji szpitala pełnienie służby ochrony, a w szczególności: - zapewnienie ochrony personelu Centrum, osób trzecich przebywających w obiektach; - zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum; - nadzór nad porządkiem na terenie przyległym do budynków; - szczególny nadzór nad budynkiem i garażami wyłączonymi z eksploatacji, zlokalizowanymi przy drodze dojazdowej; - niezwłoczne przeciwdziałanie ( skuteczne interwencje ) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby (-ób) przebywającej (-cych) na terenie obiektów; - zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom technicznym (pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin; - informowanie Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej, odpowiednich służb (straż pożarna, policja, administracja Centrum) o zaistniałych zagrożeniach lub nagłych zdarzeniach; - w przypadku zaistnienia zdarzeń nagłych, nadzwyczajnych, takich jak włamanie, pożar, zalanie, dewastacja mienia itp. działanie zgodnie z instrukcjami Centrum, niezwłoczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez niedopuszczenie osób postronnych, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jeżeli takie wystąpią oraz w miarę możliwości zminimalizowanie skutków zdarzenia oraz ustalenie świadków zdarzenia; - uzbrajanie i wyłączanie alarmów oraz zamykanie i otwieranie budynków zarządu Centrum i poradni; - pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności pracownika Centrum obsługującego połączenia telefoniczne; - regularne obchody ( co najmniej 6 razy w ciągu zmiany ) , sprawdzanie stanu zabezpieczeń obiektów; - obsługa i obserwacja okolic budynku Dyrekcji oraz budynku POZ przy pomocy monitoringu cctv; - niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc ochrony bez obsady – samowolne opuszczenie posterunku. b) dodatkowo w dni powszednie od godziny 15.00 do 7.00 dnia następnego, a w dni \ wolne, świąteczne całodobowe, pełnienie służby w pomieszczeniu portierni: - wydawanie i odbieranie kluczy od poszczególnych obiektów właściwym osobom upoważnionym; - prowadzenie stosownej ewidencji; - obsługa połączeń telefonicznych - prowadzenie „Książki raportów dziennych służby”. 3. w Katowicach, przy ul. Józefowskiej 119 a) całodobowy służba w portierni przy bramie wjazdowej i na terenie KCO; pełnienie służby ochrony, a w szczególności: - zapewnienie ochrony personelu Centrum, pacjentów; - zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum; - nadzór nad porządkiem na terenie Centrum; - niezwłoczne przeciwdziałanie ( skuteczne interwencje ) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby (-ób) przebywającej (-cych) na terenie Centrum; - szczególny nadzór nad obiektami i terenem od strony za budynkiem administracji Z-2; - zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom(pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin; - informowanie Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednich służb (straż pożarna, policja, administracja Centrum) o zaistniałych zagrożeniach lub nagłych zdarzeniach; - w przypadku zaistnienia zdarzeń nagłych, nadzwyczajnych, takich jak włamanie, pożar, zalanie, dewastacja mienia itp. działanie zgodnie z instrukcjami Centrum, niezwłoczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez nie dopuszczenie osób postronnych, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jeżeli takie wystąpią oraz w miarę możliwości zminimalizowanie skutków zdarzenia oraz ustalenie świadków zdarzenia; - uzbrajanie i wyłączanie alarmu oraz zamykanie i otwieranie budynku administracji Z-2; - regularne obchody ( co najmniej 6 razy w ciągu zmiany ) - patrolowanie chronionego terenu i sprawdzanie ustalonego stanu zabezpieczeń obiektów, potwierdzone wprowadzonym przez Wykonawcę systemem kontroli – zgłaszania patrolu w punktach kontroli; - niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc ochrony bez obsady – samowolne opuszczenie posterunku. - wydawanie i odbieranie kluczy od poszczególnych obiektów właściwym osobom upoważnionym; - prowadzenie stosownej ewidencji; - obsługa całodobowo połączeń telefonicznych; - prowadzenie „Książki raportów dziennych służby”. 4. w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27 i ul. Józefowskiej 119 α) patrolowanie terenu i obiektów Centrum przez kwalifikowanych pracowników ochrony od 15.00 do 7.00 dnia następnego w każdy dzień; pełnienie służby ochrony, a w szczególności: - zapewnienie ochrony personelu Centrum, pacjentów - zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum; - nadzór nad porządkiem na terenie Centrum; - niezwłoczne przeciwdziałanie ( skuteczne interwencje ) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby (-ób) przebywającej (-cych) na terenie Centrum; - zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom (pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin; - bieżąca współpraca z pozostałymi pracownikami ochrony, będącymi na służbie w obiektach i terenie KCO; β) wykwalifikowani pracownicy ochrony to pracownicy w pełni sprawni fizycznie i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego; γ) obsada patrolu przy ul. Raciborskiej 27 – min. 1 pracownik. C. Wymogi dotyczące pracowników ochrony fizycznej Wykonawcy Wykonawca zapewni pracowników ochrony fizycznej, posiadających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła, a także posiadających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Ponadto, pracownicy ochrony fizycznej będą spełniać wymogi zawarte w art. 20, 21, 21a, a także w Rozdziale 5 (dot. osób wpisanych na listę pracowników ochrony) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 ). Pracownik ochrony fizycznej ma: - pełnić służbę ochrony w przyjętym przez Wykonawcę wzorze umundurowania i z identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu; - używać środków i technik interwencyjnych adekwatnie do zaistniałych zdarzeń nadzwyczajnych ( w tym współdziałać z grupą interwencyjną ); - posiadać środek łączności do kontaktów z upoważnionymi pracownikami Centrum, służbami, grupą interwencyjną, a także Active Guard; - być komunikatywnym, taktownym i grzecznym, a zarazem zdecydowanym w działaniu; - zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z wykonywaną służbą, a w szczególności dane dot. zabezpieczeń, systemu łączności, kodów, danych osobowych, osób oraz inne, których ujawnienie może narazić kogokolwiek na szkodę lub naruszyć jego dobra osobiste;/ Załącznik do Umowy – Oświadczenie o poufności / - znać i stosować wszystkie wprowadzone w życie przez Zamawiającego instrukcje i procedury dotyczące bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego, wypływające z normy ISO 27001:2013, a w szczególności Regulaminu ochrony danych osobowych Centrum (każda osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zobowiązana jest do zaliczenia e-learningowego testu z zakresu ochrony danych osobowych z pozytywnym wynikiem), rozmieszczenia systemów alarmowych, systemów powiadamiania osób i właściwych instytucji, lokalizacji głównych zaworów i wyłączników, planów ewakuacji w obliczu zagrożeń – ( wykaz z dokumentami będą dostarczone Wykonawcy przed rozpoczęciem wykonywania dozoru i ochrony; wykaz przekazanych dokumentów będzie stanowić załącznik do Umowy ); - udzielać informacji osobom pytającym przebywającym na terenie Centrum w dopuszczalnym zakresie i w miarę posiadanej wiedzy; - posiadać znajomość topografii Szpitala; - posiadać znajomość obsługi centrali p-poż, systemu klap oddymiających, cctv, centralki klapy przeciwzalewowej – jeżeli takie znajdują się w miejscu pełnienia służby: - znać i stosować przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną