Przetarg nieograniczony na usługi transportu sanitarnego dla Katowickiego Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-074 Katowice, Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  Raciborska 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
  REGON: 276201240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługi transportu sanitarnego dla Katowickiego Centrum Onkologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi transportu sanitarnego – przewóz pacjentów karetkami wyposażonymi zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. tj. (tj.: Dz.U. z 2018r. poz.855 z późn.zm.), w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, tj.: - przewozy pacjentów z sanitariuszem lub ratownikiem medycznym - przewozy pacjentów bez sanitariusza (sam kierowca) - przewozy pacjentów karetką S oraz transport krwi i składników krwi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, jak również inne realizowane na zlecenie Katowickiego Centrum Onkologii. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Opis przedmiotu zamówienia: 1. Usługi transportu sanitarnego – przewozy pacjentów z sanitariuszem i bez sanitariusza, przewozy pacjentów karetką S oraz transport krwi i składników krwi jak również inne realizowane na zlecenie Katowickiego Centrum Onkologii. 2. Transport sanitarny to usługa transportowa wraz z opieką nad pacjentem wykonywana na trasie wskazanej w zleceniu lekarskim w tym zapewnienie realizacji zlecenia w przypadku konsultacji. Trasa nie obejmuje dojazdu do Zamawiającego i powrotu do siedziby Wykonawcy. 3. Wykonawca gwarantuje, że usługa będzie wykonywana zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności odpowiadać będzie warunkom określonym w: Ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dział VI A (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.) dotyczy karetek „S” oraz pozostałych transportów , 4. Wykonawca zapewni sanitariuszy do obsługi transportów pacjentów i pacjentów na noszach ( bez względu na wynikłe okoliczności). 5. Personel właściwej karetki posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń będących przedmiotem zamówienia, w tym m.in. uprawnienia do podawania leków odurzających i psychotropowych niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy, a ponadto personel karetki „S” w ramach wykonania umowy w razie konieczności przeprowadza intubacje pacjenta. Kwalifikacje osób: – przez kierowcę rozumie się osobę, o której mowa w art. 106 ust.1 Ustawy z dnia 5.01.2011r. o kierujących pojazdami tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 341), – przez ratownika medycznego i ratownika rozumie się osoby, o których mowa odpowiednio w art. 10 oraz art.13Ustawy z dnia 8.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zmianami), – przez pielęgniarkę systemu rozumie się osobę, o której mowa w art. 3 pkt. 6) Ustawy z dnia 8.09.2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (.t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.), – przez lekarza systemu rozumie się osobę, o której mowa w art. 3 pkt. 3) Ustawy z dnia 8.09.2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.), Przy czym, skład zespołów wymienionych odpowiadał będzie odpowiednio zespołowi podstawowemu i specjalistycznemu w rozumieniu tych zespołów w art. 36 ust. 1 odpowiednio w pkt. 1 i pkt. 2 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.). 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzonego pacjenta w czasie świadczenia usługi transportowej za powierzoną dokumentację medyczną i za materiały do badań oraz zapewnia realizację zlecenia w przypadku konsultacji. Dokumentacja medyczna udostępniona w celu zapewnienia kontynuację procesu leczenia pacjentom konsultowanym jest przekazywana w ręce osób upoważnionych przez Wykonawcę i odpowiednio zabezpieczana. 7. Zamawiający zamawia usługę transportową telefonicznie (wszystkie rozmowy telefoniczne muszą być nagrywane przez Wykonawcę) pod numerem telefonu wskazanym przez Wykonawcę, podając miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia transportu. Zlecenie lekarskie musi być przekazane w momencie zgłoszenia się kierowcy w miejscu rozpoczęcia transportu. 8. Dokumentem zlecenia transportu jest Zlecenie lekarskie podpisane ze strony Zamawiającego przez lekarza Katowickiego Centrum Onkologii wraz z imienną pieczątką i pieczątką oddziału. Zlecenie bez imiennej pieczątki lekarza jest nieważne. 9. Zlecenie transportu powinno zawierać następujące dane: • Imię i nazwisko pacjenta, wiek • Miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia transportu, • Miejsce przeznaczenia transportu, • Pozycja pacjenta w czasie transportu, • Dla konsultacji – nazwisko lekarza konsultanta, • Dla przyjęcia do Szpitala – nazwisko lekarza, z którym ustalono miejsce dla pacjenta. 10. Zadania Wykonawcy obejmują: • przewóz karetką na trasie wg Zlecenia, • pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu pacjentom z dysfunkcją ruchu, • transport pacjenta na noszach na oddział i z oddziału, • opiekę nad pacjentem w czasie transportu, w tym zapewnienie realizacji zlecenia w przypadku konsultacji, odpowiednie zabezpieczenie powierzonej dokumentacji medycznej, należyte zadbanie o pacjenta dostosowane do warunków pogodowych, 11. Przedmiot Umowy będzie realizowany całodobowo przez 7 dni w tygodniu przy użyciu sprzętu spełniającego wszystkie niezbędne wymagania wynikające z umowy, SIWZ oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz przez personel o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. 12. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie zapewnić sprawny pojazd zastępczy dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia. 13. Środki transportu muszą spełniać wymagania sanitarne i techniczne określone w Polskich Normach przenoszących normy zharmonizowane PN-EN 1789:2008 i PNEN 1865:2002. 14. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym niniejszą umową i zobowiązuje się do spełnienia wymagań wymienionych w art. 36 – 39a ustawy o ochronie danych osobowych. 16. Wykonawca musi posiadać polisę OC w zakresie udzielania usług będących przedmiotem umowy przez cały okres obowiązywania umowy. 17. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli przez NFZ na zasadach określonych w ustawie z dn.27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, w tym zakresie. 18. Zamawiający na podstawie dotychczasowego wykonania podaje realizację transportów: Przewozy pacjenta z sanitariuszem lub ratownikiem medycznym: około 3 900 km miesięcznie, około 310 godz. miesięcznie, Przewozy pacjenta bez sanitariusza (sam kierowca): około 4400 km miesięcznie, około 280 godz. miesięcznie, Przewozy pacjenta karetką S około 450 km miesięcznie około 30 godz. miesięcznie Miejsca z /do jakich będą odbywały się transporty: 1. Katowice ul. Raciborska 27,28 2. Katowice ul. Józefowska 119
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną