Przeprowadzenie pełnych badań zoptymalizowanego rozwiązania rozłącznika SN w izolacji próżniowej (24kV) - nr postępowania CUW-CUE/ 02/ 05/ 19

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-189 Katowice, ul. Leopolda
 • Telefon/fax: tel. 322 007 681, , fax. 322 007 701
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  ul. Leopolda 31
  40-189 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 007 681, , fax. 322 007 701
  REGON: 12531630000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie pełnych badań zoptymalizowanego rozwiązania rozłącznika SN w izolacji próżniowej (24kV) - nr postępowania CUW-CUE/ 02/ 05/ 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest “Przeprowadzenie pełnych badań zoptymalizowanego rozwiązania rozłącznika SN w izolacji próżniowej (24kV)”. Zamawiający oczekuje przeprowadzenia badań konstruktorskich i testów zgodnie z wymaganiami następujących norm: PN-EN 62271-103 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza-Cześć 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV do 52kV włącznie. Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku gdy umowę wykonywać będzie wspólnie kilku Wykonawców, wynagrodzenie będzie płatne Liderowi Konsorcjum, na podstawie jednej faktury wystawionej, zgodnie z ceną przedstawioną w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71600000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną