Przebudowa ul. Wilimowskiego w Katowicach

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-381 Katowice, ul. Józefy Kantorówny
 • Telefon/fax: tel. (032) 256 99 01 , fax. (032) 256 98 47
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
  ul. Józefy Kantorówny
  40-381 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 256 99 01, fax. (032) 256 98 47
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Wilimowskiego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ul. Wilimowskiego w Katowicach. 1. Roboty ziemne i rozbiórkowe z odwozem - 1390m3. 2. Ułożenie krawężników bet. na ławie betonowej – 217mb. 3. Ułożenie obrzeży bet. na ławie betonowej – 120mb 4. Parkingi i wjazdy:  Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 35cm – 300m2,  Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 300m2. 5. Chodnik  Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr 20cm – 450m2,  Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 520m2. 6. Jezdnia:  Wyrównanie mieszanką mineralnoasfaltową – 40t  Ułożenie warstwy ścieralnej gr4.cm – 800m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną