Przebudowa strefy wejścia Pawilonu I – prace zewnętrzne - Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

Główny Instytut Górnictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-166 Katowice, pl. Gwarków 1
 • Telefon/fax: tel. 032 2581631-9 , fax. 322596533
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Instytut Górnictwa
  pl. Gwarków 1
  40-166 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2581631-9, fax. 322596533
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gig.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa strefy wejścia Pawilonu I – prace zewnętrzne - Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa strefy wejścia Pawilonu I – prace zewnętrzne - Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. W zakres zamówienia wchodzi: 1. Zmiana sposobu zagospodarowania terenu przed wejściem do budynku 1.1 Podniesienie terenu w obszarze projektowanego wejścia do budynku 1.2 Przebudowa miejsc parkingowych – przeniesienie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych 1.3 Przebudowa chodników 1.4 Przebudowa wjazdu do atrium przy Pawilonie 1, Budynkach S i N oraz Hali nr10 – zmiana rzędnych 1.5 Likwidacja pochylni dla niepełnosprawnych dla Pawilonu 1, przebudowa pochylni i schodów zewnętrznych przy wejściu do Budynku S 1.6 Wykonanie nowego ogrodzenia przy portierni przy zachowaniu istniejącej bramy przesuwnej 1.7 Wykonanie nowych schodów terenowych 1.8 Wykonanie małej architektury w postaci murków stanowiących obudowę projektowanych i istniejących zieleńców wraz z ławkami i podświetleniem schodów terenowych i zieleni 1.9 Likwidacja studzienek przyokiennych wraz z zamurowaniem istniejących okien, uzupełnieniem izolacji. 1.10 Podniesienie murków studzienki przyokiennej wraz z wymianą kraty, przy wyjściu ewakuacyjnym w podcieniu. 1.11 Przeniesienie ogrodzenia z furtką przy atrium na drugą stronę słupa, zachowanie istniejącej bramy przesuwnej 1.12 Wymiana nawierzchni dróg i chodników w obszarze strefy wejściowej do budynku. 1.13 Wykonanie nowych zieleńców, nasadzeń krzewami 2. Wykonanie instalacji elektrycznych. 2.1. Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych 2.2. Wykonanie instalacji uziemienia i odgromowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną