Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu znajdującego się na parterze budynku przy ul. Słowackiego 27 w Katowicach na potrzeby Katowickiego Centrum Seniora – Klub „Senior+”

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu znajdującego się na parterze budynku przy ul. Słowackiego 27 w Katowicach na potrzeby Katowickiego Centrum Seniora – Klub „Senior+”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego lokalu o funkcji usługowo - handlowej o powierzchni 100,07 m2 znajdującego się na parterze w budynku przy ul. J. Słowackiego 27 w Katowicach, mająca na celu jego adaptację na Katowickie Centrum Seniora – Klub „Senior+” oraz wymiana części stropów w budynku. Zamówienie obejmuje dwa zadania: 1) Zadanie I dla lokalu użytkowego: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty murowe związane ze zmianą układu funkcjonalnego lokalu, c) roboty wykończeniowe, w tym wykonanie posadzek ceramicznych, sufitów podwieszonych, uzupełnienie tynków ścian, roboty okładzinowe i malarskie, d) przebudowa instalacji wody i kanalizacji, e) wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego, f) wykonanie instalacji gazowej, g) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, h) wykonanie instalacji elektrycznej, i) wykonanie instalacji alarmowej, j) wykonanie instalacji multimedialnej i domofonowej, k) przebudowa chodnika w strefie wejścia do lokalu (ok. 40 m2), l) dostawa i montaż tablicy informacyjnej. 2) Zadanie II dla części wspólnej budynku: wymiana części stropów nad piwnicą, wzmocnienie stalowych belek stropowych nad piwnicą (26 m2). 2. Zadanie I będzie realizowane przy udziale dofinansowania – dotacji z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. 3. Zamawiający wymaga ciągłej obecności na terenie obiektu kierownika budowy w trakcie prowadzenia robót wyburzeniowych i konstrukcyjnych. 4. Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - STWiORB (stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ). 5. Wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego, warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz sposób rozliczania zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności określone w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiarach robót bezpośrednio związane z wykonywaniem następujących czynności: rozbiórką, wykonaniem robót murowych, wykonaniem instalacji wody i kanalizacji, c.o. (wraz zmontażem kotła), gazowej, mechanicznej, elektrycznej, alarmowej, wykonaniem robót wykończeniowych (wykonaniem posadzek ceramicznych, sufitów podwieszonych, robót malarskich, tynkarskich itd.), przebudową chodnika, montażem tablicy informacyjnej, wymianą stropów. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, sposób kontroli oraz sankcje zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Parametry równoważności 1) Jeżeli dokumentacja projektowa, STWiORB lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w projekcie budowlanym wraz z rysunkami wykonawczymi, STWiORB lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną