Przebudowa i remont kondygnacji technicznej, stanowiącej ostatnią (XV) kondygnację budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont kondygnacji technicznej, stanowiącej ostatnią (XV) kondygnację budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przebudowa i remont kondygnacji technicznej, stanowiącej ostatnią (XV) kondygnację budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach w zakresie: rozbiórka i demontaż, wzmocnienie konstrukcji nośnej ścian kondygnacji technicznej, zabezpieczenie konstrukcji stalowej głównej do klasy odporności ogniowej R120, wyprowadzenie ram nośnych z konstrukcji głównej dla mocowania reklam i masztów, wykonanie pomostów roboczych nad dachem dolnym i górnym, montaż nowego poszycia dachów i ścian wymiana ślusarki drzwiowej i okiennej, zabudowa wzdłuż wszystkich ścian wsporników do posadowienia urządzeń np. klimatyzatorów, anten montaż nowej konstrukcji służącej do zamocowań systemów asekuracyjnych osób myjących elewację, budowa przedsionka p.poż. wyjścia z klatki schodowej, wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową obiektu, wykonanie powłoki wodochronną pokrycia dachów, pokrycie dachów papą termozgrzewalną, przebudowa układu odwodnienia dachu i odpowietrzenia pionów sanitarnych, wykonanie systemu wyrzutni i czerpni powietrza w ścianach zewnętrznych oraz przepustów instalacyjnych, okablowanie, oświetlenie wewnętrzne i przeszkodowe, wykonanie instalacji gniazd wtykowych i siły oraz instalacji odgromowej. II. Szczegółowy zakres prac określa: opis realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), wzór umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ), przedmiar robót ( załącznik nr 7 do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ), dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ) III. Na podstawie art. 29 ust.3a Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób: Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej, zatrudnione na umowę o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy. 3. Zakres zamówienia obejmuje pomieszczenia techniczne i przestrzeń dachową, do której będę mieli dostęp tylko upoważnieni pracownicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną