Projekt i adaptacja pomieszczenia na oddziale neurologii wraz z wykonaniem instalacji gazów medycznych i z wyposażeniem

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-514 Katowice, ul. Ceglana
 • Telefon/fax: tel. 32 3581460, 3581200, 3581332 , fax. 32 2518437, 32 35 8 432
 • Data zamieszczenia: 2019-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Ceglana 35
  40-514 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3581460, 3581200, 3581332, fax. 32 2518437, 32 35 8 432
  REGON: 001325767
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uck.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt i adaptacja pomieszczenia na oddziale neurologii wraz z wykonaniem instalacji gazów medycznych i z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych prac przedprojektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej (zwanej dalej „Projektem”) obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczenia zlokalizowanego w obrębie Oddziału Neurologii na potrzeby utworzenia stanowisk wlewów dożylnych w zakresie opisanym w Programie funkcjonalno-użytkowym (zwanego dalej PFU);. b) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych przy użyciu własnych materiałów wraz z dostawą i montażem wyposażenia w zakresie opisanym w Programie funkcjonalno-użytkowym (zwanego dalej PFU);. c) uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń budowlanych. d) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu; e) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności oraz dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych dostarczonego wyposażenia; f) uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru końcowego zakończonego protokołem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną