"Połączenie drogowe ulicy Radockiego z ulicą Braci Wiechułów w Katowicach – Etap II.”

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Połączenie drogowe ulicy Radockiego z ulicą Braci Wiechułów w Katowicach – Etap II.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  "Wykonanie Połączenia drogowego ulicy Radockiego z ulicą Braci Wiechułów w Katowicach – Etap II." I. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: a.robót rozbiórkowych i demontażowych ( mury oporowe, ogrodzenia, nawierzchnie, itp. ), b.wycinki istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, c.robót ziemnych, d.budowy sieci kanalizacji deszczowej z budową kanału retencyjnego i wpustów ulicznych z przykanalikami oraz likwidacją istniejących wpustów ulicznych, e.budowy i przebudowy sieci wodociągowej z zabudową nadziemnego hydrantu ppoż, f.przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia i zabezpieczenia rurami ochronnymi istniejących sieci gazowych, g.przebudowy linii kablowych SN, nN i sieci napowietrznej nN, h.budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego, i.przebudowy istniejących sieci teletechnicznych, j.budowy kanału technologicznego, k.budowy drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz zabudową ścieku z prefabrykatów betonowych, l.budowy i przebudowy skrzyżowań dróg, m.budowy i przebudowy zjazdów z brukowej kostki betonowej, n.budowy zatok autobusowych z betonu cementowego, o.budowy fundamentów pod wiaty przystankowe, p.budowy i przebudowy chodników z brukowej kostki betonowej z zabudową integracyjnych płyt betonowych, q.budowy ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego barwionego na kolor czerwony, r.przebudowy istniejących ogrodzeń nieruchomości, s.humusowania i obsiania skarp, zieleńców wraz z zagospodarowaniem zieleńca na rondzie, t.projektu czasowej organizacji ruchu z wdrożeniem, u.dostawy i montażu 2 szt. tabliczek informacyjnych. II. Szczegółowy zakres prac określa: 1.wzór umowy ( zał. nr 5 do SIWZ ) 2.przedmiar robót ( zał. nr 6 do SIWZ) 3.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( zał. nr 7 do SIWZ ) 4.dokumentacja projektowa ( zał. nr 8 do SIWZ ) 5.warunki realizacji przedmiotu zamówienia ( zał. nr 9 do SIWZ ). III. Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: a.czynności związane z wykonywaniem robót drogowych w zakresie: budowy konstrukcji nawierzchni, robót bitumicznych i robót brukarskich, b.czynności związane z wykonywaniem robót instalacyjnych w zakresie: budowy sieci sanitarnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób: a.Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej, zatrudnione na umowę o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ. b.Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy, zgodnie z art. 143 e ustawy Pzp. IV. Zamówienie jest przeznaczone dla użytku osób fizycznych w tym dla pracowników Zamawiającego . Dostępność dla osób niepełnosprawnych została zagwarantowana w sposób niżej opisany : a.w rejonie przejść dla pieszych zostanie zabudowana nawierzchnia integracyjna z wypustkami ( kolor żółty ), która poprzez swoją odmienną fakturę, pozwala na zidentyfikowanie lokalizacji przejścia przez osoby niewidome lub słabo widzące, b.w rejonie przejść dla pieszych krawężniki zostaną obniżone, c.w rejonie przejść dla pieszych zabudowane zostaną krawężniki najazdowe, d.projektowane spadki podłużne chodników będą wynosiły max 3%, a w rejonie ramp max 5%, e.projektowane spadki poprzeczne chodników będą wynosiły max 5%, f.w obszarze zatok autobusowych zastosowane zostaną krawężniki przystankowe o nawierzchni integracyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną