ORGANIZACJA I REALIZACJA BADANIA: SYTUACJA OSÓB MŁODYCH Z GRUPY NEET W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – DIAGNOZA ORAZ MOŻLIWE KIERUNKI WSPIERANIA

Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-048 Katowice, Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 0 32 757 33 61, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy
  Kościuszki 30
  40-048 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0 32 757 33 61, , fax. -
  REGON: 27685569600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wup.katowice.ibip.pl/public/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna samorządu województwa nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ORGANIZACJA I REALIZACJA BADANIA: SYTUACJA OSÓB MŁODYCH Z GRUPY NEET W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – DIAGNOZA ORAZ MOŻLIWE KIERUNKI WSPIERANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja badania: Sytuacja osób młodych z grupy NEET w województwie śląskim – diagnoza oraz możliwe kierunki wspierania w szczególności: • realizacja badania winna przebiegać zgodnie z celami głównymi oraz nakreśloną przez Zamawiającego problematyką badawczą, • przeprowadzenie badania zgodnie z zasadami doboru próby do badań, opracowanej przez Zamawiającego, • zaprojektowanie i przeprowadzenie badania ilościowego, jako indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych według kwestionariuszy wywiadu opracowanych przez Zamawiającego przy wykorzystaniu technik CAPI lub PAPI. Zamawiający dopuszcza modyfikację kwestionariusza wywiadu, która musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, • zakodowanie zebranych danych empirycznych wśród osób z grupy NEET zgodnie z kluczem kodowym opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego w postaci bazy danych, • opracowanie danych w postaci tablic wynikowych zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, • kontrola pracy ankieterów (przez Wykonawcę i Zamawiającego), • przygotowanie przez Wykonawcę scenariusza wywiadu fokusowego (FGI) realizowanego wśród przedstawicieli instytucji zajmujących się wspieraniem osób z grupy NEET oraz przedstawicieli pracodawców, • opracowanie przez Wykonawcę zebranych danych z badania fokusowego i na ich podstawie opracowanie raportu z tego badania według wskazań Zamawiającego, • opracowanie przez Wykonawcę raportu końcowego z badania, według wskazań Zamawiającego, • opracowanie przez Wykonawcę streszczenia raportu końcowego i przetłumaczenie go na język angielski, • zapewnienie moderatora badania jakościowego (fokusowego), • zapewnienie zespołu badawczego i koordynatora badania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale II SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79310000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną