Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej oraz usług objętych prawem opcji, związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych i opracowaniem projektów podziału nieruchomości w ramach inwestycji pn: „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap I” w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa Drogi Krajowej od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej oraz usług objętych prawem opcji, związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych i opracowaniem projektów podziału nieruchomości w ramach inwestycji pn: „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap I” w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa Drogi Krajowej od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. 1) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1.1 Usług związanych z wykonaniem zamiennej dokumentacji projektowej dla nw. zagadnień tj.: a) Przebudowy istniejących sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych, kolidujących z projektowaną infrastrukturą, zlokalizowanych podczas realizacji robót budowlanych, które nie były wykazane przez gestorów sieci na etapie opracowania pierwotnej dokumentacji projektowej i/lub są nowymi sieciami zabudowanymi w okresie od wydania decyzji ZRiD do rozpoczęcia realizacji robót b) Aktualizacji niwelety ul. 73 Pułku Piechoty wraz z przekrojami charakterystycznymi oraz aktualizację profili sieci uzbrojenia podziemnego – Zał. nr 9 do SIWZGeodezyjna weryfikacja rzędnych stanu istniejącego w zakresie objętym realizacją przebudowy ul. 73 Pułku Piechoty (DK81), c) Przebudowy istniejących sieci sanitarnych, kolidujących z projektowaną infrastrukturą, zlokalizowanych podczas realizacji robót budowlanych, które nie były wykazane przez gestorów sieci na etapie opracowania pierwotnej dokumentacji projektowej i/lub są nowymi sieciami zabudowanymi w okresie od wydania decyzji ZRiD do rozpoczęcia realizacji robót, W ramach przedmiotowego zamówienia należy wziąć pod uwagę odmienne od przyjętych w pierwotnej dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności w zakresie usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej oraz nadziemnej (sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane) z pozostałymi konstrukcjami oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Dokumentacja projektowa winna obejmować (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego): - projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; - projekty wykonawcze; - przedmiar robót; - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: - opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, - uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji, - przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG, PDF) w tym przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (na nośniku CD w formacie ATH i XLS). Ponadto dokumentacja powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem aktualnych przepisów ustaw min.: Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z w/w ustawami oraz Normami Polskimi. 1.2. Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.3.Wykonania kosztorysów inwestorskich. 1.4. Uzyskania stosownych (nowych lub zamiennych) decyzji administracyjnych dla wynikłych zmian projektowych, w przypadku konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, w myśl zapisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z opracowanych w toku realizacji robót budowlanych dokumentacji obejmujących: zamienną dokumentację projektową obiektów inżynieryjnych (obiekty mostowe W-1 do W-7 zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej) uwzgledniającej wydaną przez KWK Murcki - Staszic aktualną informacji (pismo nr 62 TMG/PJ/3553/2018 z dnia 25.05.2018r.) o warunkach geologiczno-górniczych z uwzględnieniem zagrożeń i wpływów od projektowanej działalności górniczej na powierzchnię inwestycji – zał. nr 5 do SIWZ oraz wystąpienia odmiennych od przyjętych w pierwotnej dokumentacji projektowej, warunków geologicznych - zał. nr 6 do SIWZ zamienną dokumentację projektową przebudowy magistralnej sieci wodociągowej DN1200mm wraz z konstrukcją i wyposażeniem komór wodociągowych na odcinku od WL5 do węzła połączeniowego W4 długości około 500 mb, uwzględniającej konieczność zabezpieczenia istniejących obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach geodezyjnych nr 2337/55 po podziale 3851/55; 1127/55 po podziale 3853/55; 3762/55; 3813/55 w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury oraz zmiany obszaru czasowego zajęcia wg ZRID celem realizacji robót tymczasowych - zał. nr 7 do SIWZ, zamienną dokumentację projektową przebudowy gazociągu średniego ciśnienia gs315 na odcinku od gs4a do gs11 długości około 500 mb, uwzględniającej konieczność zabezpieczenia istniejących obiektów budowlanych w rejonie obiektu mostowego W3 w związku z zatwierdzonymi warunkami realizacji tymczasowej organizacji ruchu warunkującej zmianę kolejności realizacji robót mostowych, zamienną dokumentację projektową przebudowy gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia gw350 na odcinku od W1 do W14 długości około 400mb, uwzględniając konieczność zabezpieczenia istniejących obiektów budowlanych w rejonie obiektu mostowego W3 w związku z zatwierdzonymi warunkami realizacji tymczasowej organizacji ruchu warunkującej zmianę kolejności realizacji robót mostowych zamienną dokumentację projektową przebudowy sieci ciepłowniczej c400/560 na odcinku od c10 do c14 długości około 175 mb uwzględniającej aktualizację warunków przebudowy sieci cieplnej c400/560 i c300/450 wydanych przez Zakład Energetyki Cieplnej S.A. - zał. nr 8 do SIWZ, uwzględniającej konieczność zabezpieczenia istniejących obiektów budowlanych w rejonie obiektu mostowego W3 w związku z zatwierdzonymi warunkami realizacji, zamienną dokumentację projektową przebudowy istniejących sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych, kolidujących z projektowaną infrastrukturą, zlokalizowanych podczas realizacji robót budowlanych, które nie były wykazane przez gestorów sieci na etapie opracowania pierwotnej dokumentacji projektowej i/lub są nowymi sieciami zabudowanymi w okresie od zatwierdzenia dokumentacji ZRiD do rozpoczęcia realizacji robót W zakresie uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy m.in. przygotować: - Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, - Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania terenu, - oryginał mapy ewidencyjnej wraz z ewidencją gruntów (zgodnie z nową Ustawą z 2018r. Dz.U. 2018 poz. 2081)dla działek na których przebiegać będą sieci oraz działek sąsiadujących., 2) W ramach zamówienia objętego prawem opcji Wykonawca zobowiązany jest do: a) Pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej zamiennej dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami umownymi b) Podziału nieruchomości – 1 podział nieruchomości rozumiany jako podział pierwotnej działki na dwie lub więcej części wraz z przygotowaniem dla działek miejskich wyciągów z wykazu zmian gruntowych, projektem podziału dla każdej z dzielonych działek zapisanych w poszczególnych księgach wieczystych, objętych stosowną decyzją ZRID (odrębnie dla każdej księgi wieczystej, uwierzytelnione przez Wydział Geodezji). W ramach podziału należy przygotować opisy nieruchomości, które winny zawierać: dokumentację fotograficzną nieruchomości, dane ewidencyjne działek, dane podmiotów władających (właściciel/użytkownik wieczysty/władający), opis stanu zagospodarowania działek z dokładnym uwzględnieniem wszystkich składników budowlanych i roślinnych. 3) Szczegółowy zakres prac określa: a) projekt umowy (załącznik nr 3a do SIWZ), b) formularz cenowy (załącznik nr 1a do oferty). 4) Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy - Zamawiający nie przewiduje wymagań w tym zakresie. 5) Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169 Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej. 6) Wykonawca z chwilą przekazania dzieła (tj. wszystkich wymaganych opracowań wykonanych w ramach zamówienia) i w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie. 7) Zakres usług oraz warunki na jakich zostaną one udzielone zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przekładek infrastruktury technicznej sieci i urządzeń podziemnych odkrytych podczas realizacji robót budowlanych dla branży drogowej, mostowej, cieplej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kolejowej, trakcyjnej i kopalnianej. II. Dodatkowe informacje Zamawiającego: 1) Pierwotna dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę Grontmij Polska Sp. z o.o. 2) Nadzór nad realizacją inwestycji prowadzi Inżynier Kontraktu tj. Konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o. oraz INKO CONCULTING Sp. z o.o., który będzie dokonywał odbioru opracowanej dokumentacji zamiennej w imieniu Zamawiającego. 3) Obecnie prowadzone są roboty budowlane przez Konsorcjum Firm: Lider - NDI S.A. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, Partner: NDI Sp. z o.o. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, Partner: Balzola Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Partner - Construcciones y Promociones BALZOLA S.A. ul. Avenida Sabino Arana, 20-3 , 48013 Bilbao Hiszpania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną