Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z cyfrową platformą i aplikacją mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach zdrowotnych. System ma zapewniać komunikację z użytkownikami i z podmiotami leczniczymi.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-844 Katowice, Kossutha
 • Telefon/fax: tel. 32 254 60 31 wew. 249 lub 239 , fax. 32 2541717
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  Kossutha 6
  40-844 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 254 60 31 wew. 249 lub 239, fax. 32 2541717
  REGON: 27159080400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ietu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z cyfrową platformą i aplikacją mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach zdrowotnych. System ma zapewniać komunikację z użytkownikami i z podmiotami leczniczymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego w szczególności cyfrową platformę i aplikację mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach zdrowotnych. System ma zapewniać komunikację z użytkownikami i z podmiotami leczniczymi. Wdrożenie systemu następuje wraz z jego odbiorem przez Zamawiającego dokonanym po modyfikacjach wersji testowej Systemu przez Wykonawcę w efekcie analizy funkcjonalnej Zamawiającego. Analiza zostanie opracowana na podstawie wyników testowania przez użytkowników końcowych aplikacji i platformy (mieszkańców regionu). Dokonają oni testowania tych narzędzi korzystając z nich w pierwszym okresie wzmożonego zanieczyszczenia powietrza, w którym narzędzia te będą funkcjonować (zakładany okres jesień - zima 2020/2021), i za pośrednictwem aplikacji i platformy wskażą parametry/ cechy/ funkcjonalności wymagające ich zdaniem poprawy. System zostanie opracowany i wdrożony w ramach projektu InfoSMOG-MED realizowanego w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lider), Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), zwanych dalej Partnerami Projektu. Platforma ma umożliwiać użytkownikom generowanie raportów o zagrożeniach smogiem w odniesieniu do płci, wieku, jednostek chorobowych. System ma także zapewnić odpowiednie przygotowanie się do ewentualnego stanu alarmowego, w szczególności pomóc placówkom medycznym przygotować się do przyjęcia w okresach przekroczonych norm jakości powietrza większej liczby pacjentów. Platforma służyć ma również jako narzędzie do prowadzenia szeroko zakrojonych działań świadomościowych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnych w celu zwiększenia wiedzy społeczeństwa nt. zagrożeń wynikających z nieekologicznych zachowań i zanieczyszczenia powietrza. System informatyczny, którego opracowanie stanowi przedmiot zamówienia składać się będzie z: • Podsystemu informacyjnego złożonego z platformy internetowej i aplikacji mobilnej. • Podsystemu pobierania danych o poziomie zanieczyszczenia powietrza z serwerów zewnętrznych WIOŚ, GIOŚ. • Podsystemu raportowania zaleceń zdrowotnych i komunikacji z podmiotami leczniczymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8. System ma być umieszczony na maszynie wirtualnej posadowionej na serwerze Zamawiającego. Maszyna wirtualna zostanie udostępniona Wykonawcy w terminie wynikającym z uzgodnionego harmonogramu. Opis posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury: Docelowa infrastruktura, na której ma zostać posadowiony System, zakupiona zostanie przez Zamawiającego w ramach oddzielnego postępowania przetargowego. Do dyspozycji Wykonawcy zostanie przekazana maszyna wirtualna posadowiona na systemie VMware 6.7 lub równoważnym z przydzielonymi na wyłączność sześcioma fizycznymi rdzeniami procesora o wydajności co najmniej 2277 pkt. każdy zgodnie z testem PassMark Software - Single Thread Rating na dzień 18.12.2019r. oraz 64GB pamięci operacyjnej. Przestrzeń dyskowa (partycja) zostanie wydzielona zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami Wykonawcy jednak nie więcej niż 156GB. Partycja będzie umieszczona na dyskach SSD w obrębie macierzy dyskowej połączonej z serwerem za pośrednictwem FC 16Gbps. Usługi sieciowe systemu świadczone będą za pośrednictwem łącza internetowego o przepustowości 1Gbps pozostającego w dyspozycji Zamawiającego. System musi być odporny na znane techniki ataku i włamań, z uwzględnieniem co najmniej podatności A1, A2, A3, A6, A7, A10 z aktualnej listy Top 10 wg organizacji OWASP, znajdującymi się w specyfikacji The OWASP Top 10 – 2017 (https://www.owasp.org/index.php/Top_10-2017_Top_10). Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczeń systemu zostały zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załączniku Nr 8 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia. Koncepcja powinna zawierać elementy techniczne i metodyczne rozwiązania, oraz koncepcję prezentacji danych przestrzennych (szata graficzna, układ i rozmieszczenie zobrazowane za pośrednictwem wskazanych w koncepcji wcześniejszych realizacji). Integralną częścią zamówienia są usługi dotyczące konserwacji Systemu, wsparcia technicznego oraz gwarancji. Wymagane warunki dotyczące konserwacji systemu, wsparcia technicznego oraz gwarancji i rękojmi zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający szacuje, że prace związane z realizacją usługi konserwacji systemu realizowane w ramach II etapu umowy wynosiły będą 800 roboczogodzin. Zamawiający wymaga, aby prace związane z realizacją usługi konserwacji systemu realizowane po zakończeniu II etapu umowy wynosiły co najmniej 500 roboczogodzin. Zamawiający wymaga, aby wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenia spełniane w ramach wykonania zamówienia po zakończeniu etapu II nie przekraczała 7% oferowanej ceny brutto za wykonanie całego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną