Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni OES Zagórze”

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka
 • Telefon/fax: tel. 326 038 861 , fax. 326 038 614
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
  ul. Wojewódzka 19
  40-026 Katowice, woj. śląskie
  tel. 326 038 861, fax. 326 038 614
  REGON: 27150669500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni OES Zagórze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przepompowni OES Zagórze”, oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w ilości nie większej niż 5 nadzorów. Lokalizacja inwestycji: Budynek pompowni OES Zagórze, ul. Lenartowicza 1 w Sosnowcu. Cel inwestycji: Zadaniem projektowanych nowych układów pompowych będzie awaryjne zasilanie systemu wodociągowego w przypadku braku dostawy wody magistralą DN1400 ze zbiorników w Murckach, w kierunku Dębowej Góry w Sosnowcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWIZ. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną