Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach Zakres zamówienia dotyczy: I) Wykonania analizy przedprojektowej dla potrzeb rozbudowy/nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach o nową przestrzeń dla sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz dla sal/salami lekcyjnymi, składającej się z: a) Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej i instalacyjnej obiektu szkoły w formie opisowej i rysunkowej, b) Ekspertyzy stanu technicznego obiektu Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, c) Rozpoznania i badania podłoża gruntowego dla potrzeb rozbudowy/dobudowy oraz nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach. II) Wykonania trzech wariantowych koncepcji architektoniczno - urbanistycznych dla rozbudowy/nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach oraz zagospodarowania terenu wokół budynku Szkoły III) Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego wariantu koncepcji. Dokumentacja projektowa winna obejmować: A) salę gimnastyczną składającą się z: •boiska do gry w piłkę ręczną, nożną, pełnowymiarowego boiska do gry w koszykówkę (pole gry 15x 28 m), •szatni, •szatni z natryskami, •toalet (w tym dla osób niepełnosprawnych), •pokoju trenerskiego z natryskiem i WC, •magazynu sprzętu sportowego, •pomieszczeń gospodarczych i socjalnych dla pracowników obsługi (w tym pomieszczenie dla portiera), •pomieszczenia pierwszej pomocy, •zaplecza technicznego, •niezbędnego wyposażenia obiektu w tym: wyposażenie zaplecza socjalnego i wyposażenia sportowego, w tym 2 tablice wyników (szkolna i profesjonalna) oraz dostawa i zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni hali sportowej, •mini widowni; B) sale lekcyjne (zakłada się 6 pomieszczeń lekcyjnych, w tym pracownię fizyczno – chemiczną); C)zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem: a.ciągów komunikacji pieszej, b.dojazdów i miejsc postojowych, c.towarzyszących form małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów) d.zieleni urządzonej, e.oświetlenia terenu z wykorzystaniem źródeł światła w technologii LED, f.ogrodzenia z dostosowaniem do zakładanych funkcji obiektu, g.sieci i instalacji niezbędnych do funkcjonowania obiektu w zakresie opracowania, h.odwodnienia terenu, i.niezbędnych przekładek i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kolidującego z nowoprojektowanym obiektem, j.rozbiórki istniejących obiektów budowlanych kolidujących z przedmiotem zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę dla elementów tego wymagających, k.odtworzenie infrastruktury sportowej po robotach budowlanych związanych z budową obiektu (nadbudową/dobudową), l.uporządkowanie terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych związanych z budową obiektu (nadbudową/dobudową) Dokumentacja projektowa obejmuje (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ̶ Dz. U. z 2013r. poz. 1129 - tekst jednolity): •projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; •projekty wykonawcze; •przedmiar robót; •informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; •specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; •kosztorys inwestorski. 3) Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: •opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa; •uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji; •przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG, PDF), w tym przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (na nośniku CD w formacie ATH i XLS). Ponadto dokumentacja powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem aktualnych przepisów ustaw – prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym, prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z ww. ustawami. 4) Czynnego udziału w konsultacjach społecznych wraz z przygotowaniem materiałów m. in.: wizualizacji i prezentacji, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców. 5) Pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (w przypadku gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego). 6) Szczegółowy zakres prac określa: •wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) •formularz cenowy (załącznik nr 1a do SIWZ) •specyfikacja techniczna (załącznik nr 6 do SIWZ) •plan sytuacyjny (załącznik nr 7 do SIWZ) 7) Wykonawca z chwilą przekazania dzieła (tj. wszystkich wymaganych opracowań wykonanych w ramach zamówienia) i w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, w tym prawa zależne, w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie. 8) Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a – Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy 9) Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – tekst konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169). Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną