Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej w ramach zadania "Bezpieczny maluch na start"

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-040 Katowice, Wita Stwosza
 • Telefon/fax: tel. 32 2051120, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
  Wita Stwosza 7
  40-040 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2051120, , fax. -
  REGON: 271521223
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej w ramach zadania "Bezpieczny maluch na start"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy, przebudowy i wyposażenia budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbudową i przebudową placu zabaw w zakresie koniecznym na działce nr 106/4 i 94/10 o pow. 2876 m2 zapisanych w księdze wieczystej KW 2934 na mapie 24 obręb Dz. Ligota oraz działka 106/5 o powierzchni 297 m2 , zaznaczonej na mapie 24 obręb Dz. Ligota , zapisanej w księdze wieczystej KW 64043 stanowiących własność Miasta Katowice. 2. Złożenie w imieniu Miejskiego Przedszkola nr 99 wniosku o uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, uzupełnianie i wprowadzanie ewentualnych zmian w dokumentacji wymaganych przepisami przez organ wydający pozwolenie. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również prace przedprojektowe związane z uzyskaniem zapewnień dostawy, mediów, warunków technicznych dla mediów oraz ewentualnej przebudowy zjazdu z drogi publicznej oraz uzyskanie wszelkich innych niezbędnych decyzji do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 4. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do jego sprawowania, planując 7 pobytów projektanta na budowie – zakres zamówienia objętego prawem opcji. 5. Budynek po przebudowie i rozbudowie oraz jego otoczenie musi być budynkiem bez barier architektonicznych i w pełni przystosowany i dostępny dla osób niepełnosprawnych (np. pochylnie, winda osobowa) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ, b) wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiącymi integralną część niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną