Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Nowych Parków dla Katowic.

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 322 515 186 , fax. 322 515 081
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 515 186, fax. 322 515 081
  REGON: 35457111011220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: htps://zzmkce.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Nowych Parków dla Katowic.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Nowych Parków dla Katowic” obejmująca opracowanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla czterech zadań inwestycyjnych j.n. wraz z uzyskaniem dokumentu właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej, warunkującego możliwość przystąpienia do robót budowlanych objętych Projektem, w następujących lokalizacjach: 1) Lokalizacja Nr 1 - „Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu” 2) Lokalizacja Nr 2 – „Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda” 3) Lokalizacja Nr 3 – „Budowa parku przy ul. Wantuły” 4) Lokalizacja Nr 4 – „Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotka” Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Zadanie Nr 1 – podstawowy zakres przedmiotu umowy tj.: 1) opracowanie koncepcji projektowej w dwóch wersjach; 2) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (zwanej dalej „Projektem”) 3) uzyskanie dokumentu właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej warunkującego możliwość przystąpienia do robót budowlanych objętych Projektem, zgodnie z postanowieniami postępowania przetargowego i niniejszej Umowy (pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia bez sprzeciwu przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) 2) Zadanie Nr 2 - usługi objęte prawem opcji, związane z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Przedmiot zamówienia jest podzielony na cztery części: 1. CZEŚĆ I - „Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu” (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Lokalizacja Nr 1 2. CZEŚĆ II – „Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda” (Załącznik Nr 2 do SIWZ) Lokalizacja Nr 2 3. CZEŚĆ III – „Budowa parku przy ul. Wantuły” (Załącznik Nr 3 do SIWZ) Lokalizacja Nr 3 4. CZEŚĆ IV – „Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotka” (Załącznik Nr 4 do SIWZ) Lokalizacja Nr 4 2) Planowana wartość zadań inwestycyjnych dla poszczególnych lokalizacji parków dla Katowic: Lokalizacja Nr 1 – „Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu” – do kwoty 10 mln zł brutto, Lokalizacja Nr 2 – „Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda” – do kwoty 7 mln zł brutto, Lokalizacja nr 3 – „Budowa parku przy ul. Wantuły” – do kwoty 3 mln zł brutto, Lokalizacja nr 4 – „Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotka” – do kwoty 4 mln zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną