odbiór odpadów z posesji Katowickiego Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-074 Katowice, Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  Raciborska 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
  REGON: 276201240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  odbiór odpadów z posesji Katowickiego Centrum Onkologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów z posesji należących do Katowickiego Centrum Onkologii o następujących kodach: poz. 1 16 02 14 - zużyte urządzenia nie zawierające elementów niebezpiecznych poz. 2 16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 poz. 3 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów poz. 4 17 01 02 - gruz ceglany poz. 5 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia poz. 6 20 01 01 - papier i tektura segregowane z odpadów komunalnych poz. 7 20 01 02 - szkło poz. 8 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji poz. 9 20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37 poz.10 20 01 39 - tworzywa sztuczne poz.11 20 01 40 - metale poz.12 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji poz.13 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne poz.14 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 90000000-7. Usługa odbioru odpadów będzie obejmować: dostarczenie odpowiedniej ilości pojemników/ gruzowników, wymianę i odbiór pojemników/gruzowników z odpadami, opróżnianie pojemników, mycie i dezynfekcję pojemników, wywóz pojemników/gruzowników (odpadów, transport odpadów do miejsca segregacji, odzysku) unieszkodliwiania. Wykonawca ma obowiązek: 1. wykonać usługę zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz.701 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2018 r., poz.1454 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122); 2. dostarczyć pojemniki i odbierać odpady (wg kodu poz. 7 – 11, 13), z następujących posesji KCO: - ul. Raciborska 27 – 6 pojemników po 1100 litrów, odbiór 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek), - ul. Raciborska 26 – 2 pojemniki po 1100 litrów, odbiór 1 raz w tygodniu (piątek), - ul. Józefowska 119 – 2 pojemniki po 1100 litrów, odbiór 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek); 3. dostarczyć oznakowane pojemniki na segregowane odpady (wg kodu poz. 6) i odbierać te odpady nieodpłatnie z następujących posesji KCO: - ul. Raciborska 27 – 1 pojemnik na oznaczone odpady, odbiór – na wezwanie Zamawiającego lub co najmniej 1 raz w tygodniu (środa), - ul. Raciborska 26 – 1 pojemnik na oznaczone odpady, odbiór – na wezwanie Zamawiającego lub co najmniej 1 raz w tygodniu (środa), - ul. Józefowska 119 – 1 pojemnik na oznaczone odpady, odbiór – na wezwanie Zamawiającego lub co najmniej 1 raz w miesiącu; 4. dostarczyć pojemniki / gruzowniki na odpady (wg kodu poz. 1 – 5, 12, 14) w terminie do 7 dni i odebrać do 2 dni, na każdorazowe zamówienie Zamawiającego przesłane do Wykonawcy faksem pod nr * ……………...; 5. dokonać wizji lokalnej obiektów KCO, z których będą odbierane odpady, co zostanie potwierdzone listą obecności; 6. skalkulować opłatę za dzierżawę pojemników i transport w cenie za odbiór odpadów; 7. dostarczyć Zamawiającemu, po zakończeniu miesiąca, potwierdzone karty przekazania odpadów (KPO). Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych ani składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną