Obsługa, konserwacja, okresowe przeglądy i naprawy awaryjne kotłowni gazowych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 000515780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa, konserwacja, okresowe przeglądy i naprawy awaryjne kotłowni gazowych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na serwisowaniu, konserwacji i przeglądach okresowych oraz napraw awaryjnych i armatury pomocniczej 69 kotłowni gazowych (58 kotłowni w budynkach mieszkalnych i 11 kotłowi w budynkach użytkowych) przez okres 3 lat, zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonywane: 1) dwa razy w miesiącu obsługa i konserwacja 49 kotłowni gazowych (c.o, c.w.u.) przez cały okres realizacji zamówienia oraz 20 kotłowni gazowych w okresie grzewczym (tj. 9 miesięcy od września do maja), w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach, w ramach których należy przeprowadzić: a) przegląd kotła wraz z towarzyszącymi im urządzeniami i armaturą, b) sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa i czujników temperatury oraz ciśnienia, c) sprawdzenie zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego (przerywacz ciągu), d) sprawdzenie zabezpieczenia przed zanikiem strumienia wody w układzie c.o. (czujnik przepływu wody kotłowej), e) sprawdzenie zabezpieczeń instalacji gazowej w pomieszczeniu kotłowni (detektor gazu). f) sprawdzenie działania pracy pomp (obiegowych i cyrkulacyjnych), g) czyszczenie filtrów na instalacji c.o. i c.w.u., h) uzupełnianie zładu w instalacji c.o., i) utrzymanie należytej czystości kotła i armatury pomocniczej, j) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniu kotłowni, k) przygotowanie miesięcznych protokołów z przeglądu kotłowni wraz z odczytami liczników c.o. i c.w.u. oraz wodomierzy i gazomierza. 2) roczne okresowe przeglądy kotłów gazowych w terminie do 30 września każdego roku obowiązywania umowy w zakresie: a) czyszczenie wnętrza urządzenia i obudowy, b) czyszczenie komory spalania, c) wyczyszczenie wymiennika ciepła spaliny-woda i woda-woda, d) wyczyszczenie palnika, e) kontrola elektrod zapłonowych/jonizacyjnych, f) kontrola poprawności działania urządzeń zabezpieczających kotła przed zbyt wysokim wzrostem temperatury, g) kontrola poprawności działania urządzeń zabezpieczających kotła przed zbyt wysokim wzrostem ciśnienia, h) kontrola poprawności działania urządzeń zabezpieczających przed brakiem wody w kotle, i) kontrola/korekta ustawień serwisowych palnika (analiza spalin), j) kontrola ustawień serwisowych regulatora kotła i regulatorów obiegów grzewczych, k) sprawdzenie szczelności obiegu gazowego,sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego,sprawdzenie działania i drożności wypływu z zaworu bezpieczeństwa, l) kontrola poprawności działania neutralizatora kondensatu i odprowadzenia kondensatu, m) sprawdzenie wystąpienia uszkodzeń lub korozji czopucha, n) kontrola poprawności działania systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej (np. GAZEX), o) kontrola szczelności instalacji gazowej w pomieszczeniu kotłowni. p) kontrola ważności urządzeń pomiarowych zużycia ciepła i wody. 3) naprawy awaryjne kotłowni gazowych, polegających na zlokalizowaniu przyczyny awarii oraz jej usunięcie. Naprawy te należy wykonać niezwłocznie na podstawie zgłoszeń otrzymanych od przedstawicieli Zamawiającego, jednak w termie nie dłuższym niż 12 godzin w dni robocze oraz nie dłuższym niż 24 godziny w soboty i dni ustawowo wolne od pracy od chwili otrzymania zgłoszenia awarii faksem, telefonicznie lub mailem. Naprawy będą rozliczane na podstawie rzeczywistego czasu pracy czyli liczby roboczogodzin (w przeliczeniu na jedną osobę wraz z kosztami pośrednimi i  zyskiem) wraz z kosztem zakupu materiałów użytych podczas napraw. Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zamówienia wykorzystanie: - minimum 400 roboczogodzin (360 w budynkach mieszkalnych, 40 w budynkach użytkowych) oraz pokryć koszty zakupu materiałów przeznaczonych do napraw, do przewidzianej minimalnej wartości tj. 66 300,00 zł brutto, - maksymalnie 500 (450 w budynkach mieszkalnych, 50 w budynkach użytkowych) oraz pokryć koszty zakupu materiałów przeznaczonych do napraw, do przewidzianej maksymalnej wartości 126 450,00 zł brutto. Rozliczenie kosztów materiałów użytych do wykonania napraw awaryjnych odbędzie się po cenach nie przekraczających średnich cen dla danego kwartału według wydawnictwa SEKOCENBUD dla województwa śląskiego. 4) W przypadku kotłowni gazowych będących na gwarancji (wykaz kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych i w budynkach użytkowych - załącznik nr 2 do wzoru umowy) zakres czynności obejmuje prace konserwacyjne i przeglądy, chyba że awaria nastąpi z winy Zamawiającego lub Gwarant odmówi naprawy, w takim przypadku Zamawiający zleci naprawę w trybie awaryjnym zgodnie z ppkt 3 niniejszego punktu. II. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z PRAWA OPCJI z powodu niemożności dokładnego określenia: - ilości napraw awaryjnych, - rodzaju i kosztów zakupu materiałów użytych do wykonania napraw awaryjnych. Prawo opcji polega na: - wykonaniu większej ilości napraw awaryjnych i tym samym rozliczeniu roboczogodzin do ich maksymalnej liczby podanej powyżej; - pokryciu kosztów zakupu materiałów użytych do napraw awaryjnych do maksymalnej kwoty przewidywanej, która wynosi 126 450,00 zł brutto. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia obligatoryjnego (gwarantowanego). Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania wszystkich ilości wynikających z prawa opcji a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. III. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem zamówienia tj. obsługę, konserwację i naprawy awaryjne. Wymóg nie dotyczy osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w szczególności załącznik nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań wobec wykonawcy oraz załącznik nr 2 do wzoru umowy – wykaz kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną