Naprawa i uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego agregatu absorpcyjnego typu BZ75XD w zakresie instalacji grzewczo-chłodniczej

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40007 Katowice, ul. Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048 , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12
  40007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, fax. 323 592 048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa i uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego agregatu absorpcyjnego typu BZ75XD w zakresie instalacji grzewczo-chłodniczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest naprawa i uruchomienie instalacji grzewczo-chłodniczej posiadanego przez Zamawiającego agregatu absorpcyjnego typu BZ75XD. 2) Zakres prac został określony w załączniku nr 2 do SIWZ. 3) Miejsce realizacji zamówienia: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych ul. 75 Pułku Piechoty 1A, Chorzów. Przedmiot zamówienia znajduje się w pomieszczeniu technicznym budynku na poziomie ‘0” . 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 5) Termin realizacji zamówienia: 1) Regulacja i uruchomienie agregatu w funkcji grzania na okres zimowy – 45 dni od daty zawarcia umowy. 2) Wykonanie całości przedmiotu zamówienia – do 15 czerwca 2019 roku. 6) Wymagany minimalny termin gwarancji a) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace naprawcze (szczelność wymienionych rur) na okres minimum 36 m-cy b) Wykonawca udziela gwarancji na wymienioną pompę roztworu bromku litu na okres minimum 24 m-ce c) Wykonawca udziela gwarancji na jakość i odpowiednie parametry roztworu bromku litu wymagane przez producenta agregatu oraz stabilną i bezawaryjną pracę agregatu na okres minimum 24 m-ce (w zakresie odpowiadającym zakresowi naprawy i dostawy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną