Najem oraz serwis podajników do ręczników bawełnianych wielorazowego użytku w rolkach wraz z najmem i dostawą ręczników

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wyższa uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem oraz serwis podajników do ręczników bawełnianych wielorazowego użytku w rolkach wraz z najmem i dostawą ręczników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest najem oraz serwis mechanicznych (nie wymagających zasilania w energię elektryczną) podajników ręczników bawełnianych wielorazowego użytku w rolkach zwanych dalej urządzeniami wraz z dostawą i najmem materiałów eksploatacyjnych w postaci kompatybilnych ręczników bawełnianych w rolach, zgodnych z ofertą Wykonawcy. 2) W ramach przedmiotu umowy Wykonawca w maksymalnym terminie do 24 dni od daty zawarcia umowy dostarczy, rozładuje oraz dokona montażu, regulacji i uruchomienia urządzeń w wybranych przez Zamawiającego kolorach (zgodnie z ofertą Wykonawcy) wraz z przeszkoleniem osób upoważnionych do odbioru przedmiotu umowy - w zakresie zasad ich obsługi, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w budynku pod adresem: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec. 3) W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga: a) Dostawy i montażu 41 szt. urządzeń – podajników na ręczniki, spełniających wymagania określone w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. b) Serwisu zamontowanych urządzeń w okresie umownym w ramach ceny ofertowej, gwarantującego ciągłość ich pracy. c) Prania specjalistycznego brudnych ręczników, zgodnie z warunkami wynikającymi z norm jakościowych, w szczególności PN-EN 14065:2003 (lub równoważną) lub zastępującymi ją normami. d) Dostaw czystych rolek ręczników oraz odbioru brudnych w cyklu tygodniowym w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. e) Stałej ceny przedmiotowej usługi w całym okresie obowiązywania umowy. Przewidywana szacunkowa liczba tygodniowa rolek ręczników – ok. 145 szt. f) Ponoszenia kosztu dostawy czystych ręczników w ilości faktycznie dostarczonej, potwierdzonej w protokołach przez Zamawiającego. 4) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 5) Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. W maksymalnym terminie 24 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy, rozładuje oraz dokona montażu, regulacji i uruchomienia podajników ręczników bawełnianych wraz z przeszkoleniem osób upoważnionych do odbioru przedmiotu umowy - w zakresie zasad ich obsługi. Termin dostawy i montażu urządzeń stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny wymagany termin dostawy podajników, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ. 6) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39514400-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną