Modernizacja schodów wejściowych przy ulicy Zacisze i ulicy Damrota wraz z zagospodarowaniem terenu

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-025 Katowice, ul. Zacisze
 • Telefon/fax: tel. 322 554 017 , fax. 327 857 911
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
  ul. Zacisze 3
  40-025 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 554 017, fax. 327 857 911
  REGON: 27576000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.am.katowice.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja schodów wejściowych przy ulicy Zacisze i ulicy Damrota wraz z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem m.in.: 1.1. wymianę nawierzchni na placu wejściowym przed budynkiem głównym od strony ul. Zacisze, 1.2. wymianę nawierzchni placu pomiędzy rektoratem a budynkiem głównym, 1.3. wzmocnienie konstrukcji (zabezpieczenie przed osiadaniem) oraz wymianę nawierzchni schodów wejściowych od strony ul. Zacisze i ul. Damrota, 1.4. naprawę podbudowy i przełożenie kostki przy rampie zjazdowej od ul. Zacisze, 1.5. wymianę nawierzchni pochylni dla niepełnosprawnych od ul. Damrota, 1.6. wymianę pięciu (5) lamp oświetleniowych posadzkowych wraz z zasilaniem, 1.7. częściową wymianę podbudowy pod nawierzchnię chodników oraz placu, 1.8. wykonanie hydroizolacji pod schodami, 1.9. wymianę krawężników wewnętrznych za wyjątkiem drogowych, 1.10. naprawę spoin na balustradach murowanych, 1.11. wymianę nawierzchni chodnika biegnącego wzdłuż ul. Damrota, 1.12. wykonanie ogrzewanie schodów od ul. Damrota. 2. Szczegółowy zakres prac oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone: 2.1. w dokumentacji projektowej, która zawiera rysunki, opis techniczny, ekspertyzę techniczną, przedmiar robót budowlanych, specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ), 3.2. we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną