Likwidacja podziemnej kotłowi przy ul. Powstańców 7, 7A, 7B, 9, 9A, 9B w Katowicach wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja podziemnej kotłowi przy ul. Powstańców 7, 7A, 7B, 9, 9A, 9B w Katowicach wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja podziemnej kotłowni wraz z zabezpieczeniem sieci i instalacji podziemnych, remontem i naprawą części nadziemnej, remontem podwórza wraz z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców 7, 7A, 7B, 9, 9A, 9B w Katowicach (działki nr 76/5, 76/9, 76/14, k.m. 57) wraz z dokumentacją geodezyjną. Prace obejmują w szczególności: a) likwidację części kotłowni podziemnej poprzez jej częściowe zasypanie b) wykonanie ścian żelbetowych w części podziemnej kotłowni c) remont nadziemnej części kotłowni d) budowę kanalizacji sanitarnej ciąg k405-k407 – Powstańców 7,7a,7b e) budowę kanalizacji sanitarnej ciąg k408 – Powstańców 9a,9a f) wykonanie przykanalików sanitarnych z budynków – Powstańców 7,7a,7b,9a,9b g) wykonanie remontu naświetli przy budynkach – Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b h) wykonanie remontu schodów - Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b i) budowę kanalizacji deszczowej ciąg k405 -kD4 j) budowę kanalizacji deszczowej ciąg kD7 -kD1 k) wykonanie przykanalików deszczowych - Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b l) wykonanie zagospodarowania terenu m) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 2. UWAGA: Prace będą prowadzone w otoczeniu zamieszkałych budynków. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłego dostępu do wejść do budynków oraz utrzymania na bieżąco czystości wykorzystywanych dróg komunikacyjnych, parkingów i chodników. 3. Wykonawca w kosztach budowy uwzględni opłaty związane z prowadzeniem badań stopnia zagęszczenia gruntu warstwami co 30 cm. Wykonawca w dzienniku budowy będzie zamieszczał wpisy dotyczące lokalizacji wykonywanych badań i ich wyniki. Badnia może wykonać jedynie jednostka posiadająca uprawnienia w tym zakresie. 4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem zamówienia tj. wykonanie prac ziemnych, wykonanie chodnika, prace murarskie, tynkarskie, izolacyjne i sanitarne oraz wykonanie wszystkich prac towarzyszących. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, osób wykonujących prace konserwacyjne, osób wykonujących dokumentację geodezyjną, osób wykonujących roboty związane z instalacją elektryczną, dostawców materiałów budowlanych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, sposób kontroli oraz sankcje zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Parametry równoważności. 1) Jeżeli projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi, STWiORB lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w projekcie budowlanym wraz z rysunkami wykonawczymi, STWiORB lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 6. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawierają dokumentacja techniczna wraz ze STWiOR stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ, przedmiary stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA! Przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami zamieszczonymi w formacie PDF a przedmiarami w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiarów robót zamieszczonych w formacie PDF .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną