KOMPLEKSOWE ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO I/LUB NIEMIECKIEGO I/LUB FRANCUSKIEGO I/LUB CZESKIEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-048 Katowice, Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 0 32 757 33 61, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy
  Kościuszki 30
  40-048 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0 32 757 33 61, , fax. -
  REGON: 27685569600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wup.katowice.ibip.pl/public/?id=191555
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna samorządu województwa nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWE ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO I/LUB NIEMIECKIEGO I/LUB FRANCUSKIEGO I/LUB CZESKIEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego i/lub niemieckiego i/lub francuskiego i/lub czeskiego dla uczestników projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES. Beneficjentem i realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. W kursach języka obcego wezmą udział uczestnicy projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem - Twoim sukcesem!: 55 osób, mieszkańców województwa śląskiego, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych) zamierzających podjąć zatrudnienie za granicą, rekrutację do projektu przeprowadzi Zamawiający. Kursy języka obcego będą odbywały się w wybranym mieście / wybranych miastach województwa śląskiego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miasto, w którym realizowany będzie dany kurs językowy nie później niż na 10 dni roboczych przed jego rozpoczęciem. Przy wyborze miasta/miast uwzględnione zostaną przede wszystkim odległość oraz możliwość dogodnego dojazdu środkami publicznego transportu zbiorowego z miejsc zamieszkania uczestników projektu do miast - miejsc realizacji kursu języka obcego. Baza lokalowa (sale szkoleniowe) na terenie uzgodnionych z Zamawiającym miast woj. śląskiego będą zlokalizowane w pobliżu węzłów komunikacji publicznej zapewniających uczestnikom dogodny dojazd. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji w przypadku zgłoszenia przez uczestników trudności komunikacyjnych. Zajęcia na kursach językowych będą odbywać się od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami: 8:00-16:00.Kursy języka obcego obejmą ogółem 55 uczestników projektu i przeprowadzone zostaną w grupach, przy czym liczebność każdej grupy musi wynieść od 4 do 12 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczebności grupy w uzasadnionych przypadkach. Liczba osób (wraz z numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej) skierowanych do określonej grupy szkoleniowej zostanie podana Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia obecności uczestników projektu najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu. W przypadku uzyskania wiedzy przez Wykonawcę, że uczestnik projektu nie będzie brał udziału w kursie, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca ma obowiązek w każdym dniu realizacji zajęć powiadomić (drogą elektroniczną - e-mail: projekt-eures@wup-katowice.pl) Zmawiającego o faktycznej frekwencji wśród uczestników kursu. Kursy języka obcego będą realizowane przez Wykonawcę w okresie: od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2020 roku. Dokładny termin realizacji każdego kursu (analogicznie jak jego lokalizację) Zamawiający wskaże Wykonawcy nie później niż na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem danego kursu. Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem kursu przekazać Zamawiającemu adres sali, w której odbywać się będzie usługa. Kurs językowy dla każdej grupy obejmuje 120 godzin (przy czym 1 godzina kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny, przerwy powinny być planowane w taki sposób aby nie powodowały skracania zajęć edukacyjnych). Kurs będzie prowadzony w formule intensywnej tj. 4 godziny dziennie (przez 4 dni robocze w tygodniu np. poniedziałek-wtorek, czwartek-piątek) w sumie 30 dni roboczych (wyjątkiem będą dni ustawowo wolne przypadające w dni robocze). Lektor - trener/wykładowca prowadzący kurs językowy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dla grupy w postaci m.in.:1. Dziennika zajęć.2. List obecności uczestników na kursie. Program kursów językowych będzie dostosowany do standardowo przyjętych poziomów nauczania i znajomości języka obcego: A1 – początkujący, A2 – niższy średnio zaawansowany, B1 - średnio zaawansowany oraz B2 - wyższy średnio zaawansowany, C1 – zaawansowany, C2 – wysoko zaawansowany (profesjonalny).Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia wstępnego testu kwalifikacyjnego sprawdzającego rzeczywisty poziom znajomości wybranego języka obcego tych uczestników projektu, którzy zadeklarowali znajomość języka na poziomie A2 lub wyższym. Wyniki testu pozwolą na stworzenie jednorodnych grup kursowych zgodnie z realnym poziomem znajomości języka obcego. Wykonawca poinformuje zamawiającego o wynikach testu niezwłocznie po jego przeprowadzeniu drogą mailową (projekt-eures@wup-katowice.pl). Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia możliwości jednokrotnego podejścia do certyfikowanego egzaminu znajomości języka obcego każdemu uczestnikowi, który ukończy kurs językowy, np.:- język angielski: TOEIC - Test of English for International Communication -język niemiecki: SD1 - Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1- język francuski: DELF - Diplôme d'études en langue française - język czeski: TELC - The European Languages Certficates Program kursu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony Zamawiającemu celem akceptacji najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia pierwszego kursu. Każdy kurs będzie prowadzony odpowiednimi aktywnymi metodami szkoleniowymi tj. przy wykorzystaniu ćwiczeń angażujących uczestników. Składający ofertę zobligowany jest do uwzględnienia stawek za ww. kursy zgodnie z zapisami dokumentu: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązującego dla konkursów i naborów ogłaszanych w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego). Katowice, grudzień 2016 r., Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2543/158/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.12.2016 r. Wykonawca - w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia - zobligowany jest zapewnić: 1. Przerwę kawową, której zakres obejmuje: kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone i słodkie przekąski typu paluszki, kruche ciastka, owoce oraz soki (Zgodnie z postanowieniami aktualnej wersji dokumentu: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązujący dla konkursów i naborów ogłaszanych w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, przerwa kawowa serwowana jest w przypadku, gdy forma wsparcia dla danej grupy osób w danym dniu trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne). 2. Sale szkoleniowe (wykładowe): mieszczące liczbę miejsc odpowiadającą liczbie osób biorących udział w zajęciach konkretnej grupy, wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu, w tym m.in.: laptop, rzutnik multimedialny, ekran oraz tablicę typu flipchart. Sala oraz budynek, w którym znajduje się sala będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W okresie letnim 2018 oraz 2019 roku sale będą klimatyzowane (wyposażone w sprawną klimatyzację). Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sal, w których odbywać się będą kursy języka obcego. Plakaty służące do oznaczenia sal Wykonawca zobowiązany będzie odebrać w siedzibie Zamawiającego - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, III piętro, pok. 300. 3. Lektorów (trenerów/wykładowców) (minimum 8 osób: 3 anglistów, 3 germanistów, 1 romanistę, 1 bohemistę), którzy będą prowadzili kursy języka obcego posiadających wykształcenie wyższe, bogate doświadczenie w ramach grupowej nauki języka dla osób dorosłych z przedmiotowego zakresu. Szczegółowe wymagania wobec trenerów zostały określone w części: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 4. Przeprowadzenie kursu języka obcego zgodnie z harmonogramem, uwzględniającym wskazane przez Zamawiającego wymagania. 5. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika kursu, w tym: teczka, notes, długopis, prezentacja kursu w formie papierowej i elektronicznej (CD lub pendrive), skrypt do nauki języka obcego zawierający wszystkie elementy programowe dla określonego poziomu nauki (A1/A2/B1/B2/C1/C2) i/lub ogólnie dostępny podręcznik zawierający wszystkie przedmiotowe zagadnienia. Materiały szkoleniowe muszą być opatrzone logotypami: Fundusze Europejskie Program Regionalny, barwy Rzeczypospolitej Polskiej (barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie można stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej), Śląskie., flagą UE z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny. Dodatkowo teczka, notes, skrypt i/lub podręcznik muszą być opatrzone informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznaczenie materiałów będzie zgodnie z aktualną wersją Zasad promocji i oznakowania projektów dostępną na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/ Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszego kursu przekaże Zamawiającemu 1 komplet materiałów szkoleniowych. 6. Wydanie zaświadczeń imiennych potwierdzających ukończenie kursu. Podstawą wydania ww. zaświadczenia jest udział uczestnika w minimum 80% zajęć przewidzianych programem i harmonogramem. Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane przez Wykonawcę powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Ponadto wydane zaświadczenia powinny być oznakowane zgodnie z aktualną wersją Zasad promocji i oznakowania projektów, dostępną na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/ 7. Weryfikację frekwencji na zajęciach (listy obecności z każdego dnia wraz z własnoręcznymi podpisami uczestników). 8. Ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników kursu. 9.Przeprowadzenie wstępnego testu kwalifikacyjnego sprawdzającego poziom znajomości języka każdego uczestnika projektu skierowanego na kurs języka obcego. Wyniki testu pozwolą na stworzenie jednorodnych grup szkoleniowych zgodnie z poziomem znajomości języka obcego. 10. Zapewnienie możliwości jednokrotnego podejścia do uznanego certyfikowanego egzaminu znajomości języka obcego każdemu uczestnikowi, który ukończy kurs języka obcego. UWAGI: 1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).2. Wykonawca będzie pisemnie upoważniony przez Zamawiającego (poprzez odpowiednie zapisy w umowie) do przetwarzania danych osobowych uczestników kursów językowych.3. Zapłata za zrealizowane zamówienie dokonywana będzie na bieżąco po przeprowadzeniu kursów języka obcego dla konkretnej grupy, przelewem na rachunek podany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przy czym koszt usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu będzie uzależniony od rzeczywistej liczby przepracowanych/przebytych dni. 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy, w formie elektronicznej (e-mail), wzory m.in.:- listy obecności wraz z potwierdzeniem odbioru przerw kawowych,- potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, -potwierdzenia odbioru zaświadczeń o ukończeniu kursu, -listy osób skierowanych na certyfikowany egzamin po ukończeniu kursu, -listy osób, które pozytywnie zdały certyfikowany egzamin językowy,- potwierdzenia wykonania usługi, -protokołu przekazania / odbioru dokumentacji szkoleniowej (protokół zdawczo-odbiorczy). 5.Każdy uczestnik kursu potwierdza własnoręcznym podpisem obecność na zajęciach oraz odbiór wszystkich elementów usługi: przerw kawowych, materiałów szkoleniowych, zaświadczeń o ukończeniu kursu. 6. Podstawą zapłaty będzie przekazanie faktury wraz z: - listami potwierdzającymi (własnoręcznym podpisem uczestników) odbiór wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu, -listami obecności, - kopiami zaświadczeń o ukończeniu kursu, - protokołem przekazania/odbioru dokumentacji szkoleniowej (protokół zdawczo-odbiorczy) podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 7. Wszystkie dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu powinny być w formie oryginału (nie dotyczy kopii zaświadczeń o ukończeniu kursu). 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie prowadzonych kursów języka obcego. 9. Kursy języka obcego są finansowane w całości ze środków publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80580000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną