Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów KD Barbara w Mikołowie.

Główny Instytut Górnictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-166 Katowice, pl. Gwarków 1
 • Telefon/fax: tel. 032 2581631-9 , fax. 322596533
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Instytut Górnictwa
  pl. Gwarków 1
  40-166 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2581631-9, fax. 322596533
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gig.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów KD Barbara w Mikołowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do KD Barbara w Mikołowie. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. - szacunkowa wielkość zapotrzebowania w stosunku rocznym – 2 706 000 kWh 1) Zapotrzebowanie miesięczne może odbiegać od zaplanowanego w zależności od faktycznego zużycia, 2) Podstawowe parametry dostarczanego gazu: - moc umowna 1 372 kWh/h, - gaz ziemny wysokometanowy przy ciśnieniu nie niższym niż 50 kPa, - ciepło spalania nie mniej niż 39,5 MJ/ m3, 3) Odbiorca będzie nabywał i zużywał paliwo gazowe na potrzeby własne (grzewcze) przez następujące urządzenia gazowe: 1. kocioł gazowy CO 1400 kW - 2 szt. 2. kocioł gazowy CO 150 kW – 1 szt. 3. dopalacz gazu procesowego 170 kW – 1 szt. - miejsce dostawy: Kopalnia Doświadczalna „Barbara”; 43-190 MIKOŁÓW, ulica Podleska 72
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną