Kampania w Internecie promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-048 Katowice, Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 0 32 757 33 61, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy
  Kościuszki 30
  40-048 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0 32 757 33 61, , fax. -
  REGON: 27685569600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wup.katowice.ibip.pl/public/?id=166837
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna samorządu województwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kampania w Internecie promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia regionalnej kampanii internetowej informującej o możliwościach wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) w zakresie działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. I. KAMPANIA RPO WSL: 1. Prezentacja przedmiotu kampanii Przedmiotem kampanii jest promocja możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działań wdrażanych przez WUP w Katowicach: 1.1 Obszar: aktywizacja zawodowa • wsparcie dla osób po 30 roku życia: bezpłatne szkolenia, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 1. 2 Obszar: wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników • wsparcie dla firm: dofinansowanie od 50% do 80% usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników oraz osób samo zatrudnionych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, 1.3 Obszar: kształcenie ustawiczne i kompetencje kluczowe • bezpłatne szkolenia językowe i informatyczne dla osób pracujących, należących do grup defaworyzowanych tj. osób o niskich kwalifikacjach, 50+, mieszkańców obszarów wiejskich itp. 2. Zadania dla Wykonawcy: 2.1 Stworzenie materiałów na potrzeby kampanii 2.2 Zaplanowanie i zakup mediów 2.3 Realizacja kampanii 2.4 Opracowanie raportu pokampanijnego. 3. Grupa docelowa kampanii: 3.1 Obszar: aktywizacja zawodowa - mieszkańcy woj. śląskiego, osoby od 30 do 65 roku życia, w tym: - osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: • kobiety, • osoby powyżej 50 roku życia, • osoby niepełnosprawne, • osoby długotrwale bezrobotne, • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie średnim), - reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci, - imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), - osoby ubogie pracujące (tj. osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej), - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny (osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, - osoby zainteresowane podwyższaniem swoich kwalifikacji. 3.2 Obszar: wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników - mieszkańcy woj. śląskiego, właściciele i kadra zarządzająca mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy w/w przedsiębiorstw oraz osoby samozatrudnione. 3.3 Obszar: kształcenie ustawiczne i kompetencje kluczowe – osoby zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej 18-65 o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie ponadpodstawowe) zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji. 4. Zasięg kampanii: Kampania o zasięgu regionalnym – na obszarze województwa śląskiego. 5. Cele kampanii: 5.1 Cele główne: • informowanie o dostępnych możliwościach wsparcia w ramach RPO WSL, • edukacja oraz przygotowanie do korzystania z w/w możliwości, • zachęta do udziału w projektach finansowanych z EFS, • promocja serwisu WUP w Katowicach tj. rpo.wup-katowice.pl oraz wzrost ruchu na nim, • promocja nowej strony internetowej WUP z aplikacją testu predyspozycji zawodowych on-line i wzrost ruchu na nim. 5.2 Cele dodatkowe: • popularyzacja idei kształcenia ustawicznego, potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego, • popularyzacja idei aktywnego poszukiwania pracy. 6. Termin kampanii: Kampania będzie trwała około 2-3 tygodnie w okresie od 7 listopada do 23 grudnia 2019 r. Szczegółowy harmonogram działań w ramach kampanii zostanie ustalony między Wykonawcą, a Zamawiającym w terminie 3 dni od podpisania umowy. Raport z kampanii zostanie przedstawiony najpóźniej do 24 grudnia 2019 r. 7. Spójność: Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji umowy do zachowania spójnej koncepcji kreatywnej dla zaplanowanych w ramach kampanii działań. Komunikaty w poszczególnych mediach powinny się wzajemnie uzupełniać i wspierać, tak aby dawały efekt synergii. 9. Elementy obowiązkowe: Wszystkie produkty kampanii muszą zostać odpowiednio oznakowane zgodnie z „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020” oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” – muszą zawierać zestaw logotypów. Wzory obowiązujących logotypów przekaże Wykonawcy Zamawiający. 9. Prawa autorskie: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zdjęć, grafik, muzyki z banku (tam gdzie to możliwe należy wykonać zdjęcia i grafiki autorskie). Wszystkie teksty powinny być natomiast autorskie, stworzone specjalnie na potrzeby tej kampanii. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do utworów powstałych w związku z wykonywaniem umowy bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i że przenosi te autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego nieodpłatnie z chwilą doręczenia przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji: a) emitowanie w Internecie, b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, c) rozpowszechnianie w dowolny sposób – w szczególności wyświetlanie, nadawanie, d) publiczne udostępnianie, e) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych w nieograniczonych ilościach. W przypadku takiej konieczności Wykonawca we własnym zakresie zapewni zgody na wykorzystanie wizerunku bohaterów kampanii (np. artykułów sponsorowanych) oraz autoryzację ich wypowiedzi/wywiadów. 10. Narzędzia kampanii: 10.1 Reklama wideo w mediach społecznościowych. 10.2 Content marketing – artykuły natywne. 10.3 Działania promocyjne we współpracy z mikroinfluencerami (posty w mediach społecznościowych). 10.4 Dodatkowe działania w postaci reklamy w mediach społecznościowych (posty promocyjne) promujące nową stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z aplikacją testu predyspozycji zawodowych on-line. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania reklam w formatach dostosowanych do urządzeń mobilnych oraz zaplanowania i zrealizowania min. 50% działań w kanale mobile. 11. Szczegółowe założenia realizacji działań: 11.1 Produkcja filmów wideo: 1. Wykonawca przygotuje oraz wyprodukuje łącznie 6 filmów wideo do emisji w mediach społecznościowych, w tym: • 3 filmy o długości 1 minuty (+/- 10%) oraz • 3 skróty ww. filmów dłuższych o długości min. 20 - max. 30 sekund. 2. Koncepcja i wskazówki dla Wykonawcy: • cykl filmów o charakterze poradnikowym, inspirującym do działania w zakresie rozwoju zawodowego, osobistego oraz edukacji i przedsiębiorczości, promujących wsparcie RPO WSL w obszarach wymienionych w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia. Filmiki o charakterze krótkich porad (np. 5 zasad…, 6 sposobów na…, 3 kroki do…) nawiązujące do możliwości wsparcia w ramach RPO WSL dla osób pracujących, niepracujących oraz przedsiębiorców, • przykładowe tematy: Jak osiągać cele zawodowe? Jak budować markę osobistą w mediach społecznościowych? Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Jak efektywnie uczyć się języków obcych? Jak budować zaangażowanie pracowników? Jak rozwijać swój biznes? Jak nie odkładać pracy na później? itp. • filmy animowane z użyciem lektora (teksty i animowane grafiki/infografiki 2D). Zamawiający dopuszcza użycie gotowych elementów animacji/szablonów ze stocka. Podstawowe elementy produkcji wideo: intro, animacja logo, przejścia, pokaz slajdów w gotowym pliku, outro i na koniec wezwanie do działania. 3. Wykonawca przedstawi scenariusze filmów wideo do akceptacji Zamawiającego. Scenariusze muszą uwzględniać fakt, że mają to być filmy do odtwarzania w Internecie, więc przekaz i treści zawarte w nich muszą być przyjemne i łatwe w odbiorze, angażujące widza i zachęcające do udostępniania w mediach społecznościowych. 4. Wykonawca zapewni profesjonalny sprzęt do realizacji filmów (specjalistyczne oprogramowanie), optymalną jakość materiału wideo dostosowaną do emisji w mediach społecznościowych (rozdzielczość, jakość Full HD), jak również montaż i udźwiękowienie. 5. Wykonawca zapewni oprawę muzyczną materiałów wideo. 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu filmy wideo w postaci plików komputerowych do umieszczenia na stronach internetowych oraz utrwalone na płycie DVD lub w innej zaakceptowanej przez Zamawiającego formie. 7. Harmonogram działań związanych z produkcją wideo będzie obejmował następujące etapy: • Wykonawca ustali we współpracy z Zamawiającym konkretne tematy filmików; • Wykonawca przedstawi szczegółowy scenariusz filmów i propozycje grafik; • Zamawiający dokona akceptacji lub naniesie poprawki, • Wykonawca przedstawi do akceptacji zrealizowany i zmontowany materiał, • Zamawiający dokona akceptacji lub naniesie poprawki, • Realizacja filmików w terminie maksymalnie 18 dni roboczych od podpisania umowy. Szczegółowy harmonogram realizacji nagrań materiałów wideo zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy. Harmonogram za zgodą Zamawiającego może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych. Termin realizacji filmików może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego pod warunkiem zachowania terminu realizacji całości usługi i zapewnienia osiągnięcia przez Wykonawcę zadeklarowanych wskaźników. 11.2 Reklama wideo: W ramach kampanii przewiduje się emisję 6 ww. filmów wideo, w tym: • emisję 3 filmów o długości 1 minuty (+/- 10%) w obrębie kanału wideo na serwisie społecznościowym (kanał You Tube Praca TV, na którym Zamawiający posiada konto) z uwzględnieniem geotargetowania na województwo śląskie przez cały okres trwania kampanii. Dla każdego z filmów wymagane jest uzyskanie min. 10 000 obejrzeń o długości min. 20% czasu trwania danego filmu; • emisję 3 spotów o długości min. 20 - max. 30 sekund w mediach społecznościowych na fanpage’u Zamawiającego (Zamawiający w tym celu przydzieli Wykonawcy uprawnienia do oficjalnego fanpage’a https://www.facebook.com/slaskie.rynekpracy) z uwzględnieniem geotargetowania na województwo śląskie przez cały okres trwania kampanii. Dla każdego z filmów wymagane jest uzyskanie min. 20 000 wyświetleń max. 40 000 wyświetleń. 11.3 Content marketing: Stworzenie 3 artykułów natywnych, każdy o objętości min. 2000 max. 3000 znaków ze spacjami (wzbogaconych zdjęciami i ewentualnie grafikami/infografikami) oraz ich publikacja na serwisach internetowych z treściami o charakterze informacyjnym (targetowanie na woj. śląskie). Publikacja w serwisach, których łączna miesięczna liczba realnych użytkowników (RU) w woj. śląskim wynosi minimum 750 000 (na podstawie Megapanel PBI/Gemius za czerwiec 2019) w działach serwisów tematycznie dopasowanych do treści artykułów (np. wiadomości, biznes, finanse, praca, edukacja, rozwój zawodowy i osobisty itp.). Artykuły tematycznie odpowiadające obszarom określonym w pkt. 1 promujące opisane tam formy wsparcia o charakterze poradnikowym w ramach cyklu o jednym tytule (tytuł roboczy: „Krok do kariery”). Koncepcja kreatywna: porady z obszaru rozwoju zawodowego i osobistego będą stanowiły punkt wyjścia do informacji o ofercie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w obszarze rynku pracy. Do zadań Wykonawcy należy stworzenie artykułów tak, by jak najbardziej przypominały teksty redakcyjne i spełniały wymagania właścicieli portali. Artykuły powinny odsyłać do strony rpo.wup-katowice.pl. Każdy z artykułów powinien mieć min. 2000 unikalnych użytkowników. W celu osiągnięcia wskaźników Wykonawca może założyć autopromocję artykułów w obrębie serwisów na których będą publikowane artykuły. Szczegółowy harmonogram realizacji artykułów zostanie ustalony w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania treści artykułów (tekst+opracowanie graficzne) w terminie maksymalnie 15 dni roboczych od podpisania umowy. Harmonogram może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych i za zgodą obu stron, tj. Zamawiającego i Wykonawcy. Harmonogram działań będzie obejmował: • Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały źródłowe na temat promowanych form wsparcia i grup docelowych opisanych w pkt. 1 i 3 w dniu podpisania umowy; • Wykonawca we współpracy z Zamawiającym ustali konkretne tematy i koncepcję zawartości 3 artykułów; • Wykonawca opracuje zawartość merytoryczną i graficzną artykułów oraz przedstawi do akceptacji serwis/serwisy internetowe, na których będą publikowane; • Zamawiający zaakceptuje artykuły lub naniesie poprawki. Artykuły mogą być emitowane jednocześnie na serwisach internetowych. 11.4 Działania promocyjne z mikroinfluencerami: 11.4.1 Realizacja działań promocyjnych z wykorzystaniem mikroinfluencerów (liderów opinii) z woj. śląskiego. 11.4.2 Rodzaj współpracy: dedykowane posty w mediach społecznościowych. 11.4.3 Kanały, na których będzie realizowana kampania: Facebook lub Facebook i Instagram. 11.4.4 Wymagania dotyczące influencerów: • minimum 2 maksymalnie 6 osób z woj. śląskiego, w tym doświadczeni biznesmeni, osoby, które osiągnęły sukces zawodowy, eksperci w zakresie edukacji, przedsiębiorczości, HR, rozwoju osobistego i zawodowego, coachowie, psychologowie, trenerzy itp.; • osoby, które mają od minimum 3 000 do około 30 000 tysięcy śledzących (followers) na koncie na Facebooku lub Instagramie (przynajmniej jednym z tych kont). 11.4.5 Wymagane efekty: min. 6 postów (tekst + grafika /zdjęcie (tekst + grafika /zdjęcie i/lub link do artykułu/filmiku) o łącznym min. zasięgu 60 000 tys. wyświetleń max. 90 000 wyświetleń, przy czym każdy post musi mieć minimum 5 000 wyświetleń. Posty będą się odnosiły do strony internetowej rpo.wup-katowice.pl i/lub do materiału stworzonego w ramach przedmiotowej kampanii (np. artykuł, filmik o charakterze poradnikowym w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego promujący Fundusze Europejskie w zakresie działań WUP w Katowicach). Ostateczna forma i treść postów do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Treść postów musi zostać przekazana do akceptacji Zamawiającego. 11.4.6 Harmonogram działań: • Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego listę min. 8 osób proponowanych do współpracy w terminie 7 dni roboczych od podpisana umowy; Zamawiający dokona wyboru i zaakceptuje osoby, które zostaną zaangażowane przez Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych. W przypadku odstąpienia od współpracy danego mikroinfluencera Wykonawca niezwłocznie zapewni kolejną osobę (do akceptacji Zamawiającego). W przypadku uzasadnionej konieczności za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zapewnić realizację efektów kampanii (ilość postów oraz zasięg) przez dotychczasowe osoby bez konieczności angażowania kolejnej osoby. • Mikroinfluencerzy proponowani do kampanii RPO WSL i PO WER mogą się powtarzać pod warunkiem dopasowania do specyfiki grupy docelowej. • Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram publikacji postów (w terminie 3 dni roboczych od akceptacji listy mikroinfluencerów). Harmonogram publikacji postów może ulec zmianie po akceptacji Zamawiającego. • Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę słów kluczowych oraz hasztagów, które muszą zostać użyte w postach (w terminie 3 dni roboczych od akceptacji listy mikroinfluencerów). • Wykonawca przestawi do akceptacji Zamawiającego treść danego posta na minimum 3 dni robocze przed planowaną publikacją zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 11. 5 Dodatkowe działanie: Wykonawca przygotuje reklamę w formie 3 wersji posta (tekst, grafika/zdjęcie) do emisji na Facebooku promującą aplikację testu predyspozycji zawodowych on-line zamieszczoną na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wybierz-zawod.eu (po kilku dniach budżet kampanii zostanie skupiony na postach najlepiej konwertujących na stronę). Aplikacja służyć będzie do autodiagnozy preferencji zawodowych, pomaga określić optymalną ścieżkę kariery i wybór zawodu. Strona zawierać będzie także informacje w pigułce o możliwościach wsparcia w obszarze rynku pracy z Funduszy Europejskich. Kampania trwająca około 2 tygodnie. Wskaźnik: liczba wejść na stronę z aplikacją min. 500 max. 1000 uu z woj. śląskiego. Rozliczenie za dodatkowe działanie nastąpi osobno, tylko i wyłącznie pod warunkiem zakończenia działań związanych z uruchomieniem aplikacji w odpowiednim czasie (w Formularzu ofertowym będzie osobna pozycja). Zamawiający powiadomi Wykonawcę o realizacji dodatkowego działania lub rezygnacji z jego realizacji najpóźniej do 30 listopada br. Podsumowując, zapłata za dodatkowe działanie nastąpi pod warunkiem faktycznej jego realizacji, co jest uzależnione od uruchomienia aplikacji testu predyspozycji zawodowych on-line w zaplanowanym przez Zamawiającego terminie. 12. Raport podsumowujący: Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco kontrolować realizację wskaźników kampanii realizowanej w Internecie oraz optymalizować ją w celu osiągnięcia parametrów. Po zrealizowaniu całej kampanii tj. najpóźniej do 24 grudnia 2019 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z adserwera w formie elektronicznej i papierowej obejmujący dane nt. skuteczności i efektywności dla wszystkich przeprowadzonych działań, w tym dane nt. deklarowanych i zrealizowanych wskaźników dla wszystkich działań. Strona rpo.wup-katowice.pl – wymagany jest kompletny raport Google Analytics (liczba wejść i odsłon, liczba realnych i unikalnych użytkowników, średni czas spędzony w witrynie, analiza źródeł ruchu, rekomendacje). II. Kampania PO WER 1. Prezentacja przedmiotu kampanii Przedmiotem kampanii są możliwości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ramach działań wdrażanych przez WUP w Katowicach • wsparcie dla osób do 29 roku życia w postaci m.in. bezpłatnych szkoleń, staży i praktyk zawodowych, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, dotacji na założenie własnej firmy, subsydiowanego zatrudnienia. 2. Zadania dla Wykonawcy: 2.1 Stworzenie materiałów na potrzeby kampanii; 2.2 Zaplanowanie i zakup mediów; 2.3 Realizacja kampanii; 2.4 Opracowanie raportu pokampanijnego. 3. Grupa docelowa kampanii: Opis programowy: • osoby w wieku od 18 do 29 roku życia, nieaktywne zawodowo, nie uczące się i nie biorące udziału w szkoleniach, tzw. młodzież NEET - ang. not in employment, education or training, • osoby w wieku od 18 do 29 roku życia, w tym: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych. Opis mediowy: Mieszkańcy woj. śląskiego, osoby w wieku od 18 do 29 roku życia, w szczególności: - osoby zainteresowane podwyższaniem swoich kwalifikacji, - osoby zainteresowane założeniem własnej firmy, - osoby poszukujące ofert pracy i informacji na temat rynku pracy, - absolwenci szkól wyższych, ale także osoby o niskim wykształceniu, - osoby nieaktywne zawodowo, ale także pracujące, o niskich dochodach (minimalne wynagrodzenie). 4. Zasięg kampanii: Kampania o zasięgu regionalnym – na obszarze województwa śląskiego. 5. Cele kampanii: Cele główne: • informowanie o dostępnych możliwościach wsparcia w ramach PO WER, • edukacja oraz przygotowanie do korzystania z w/w możliwości, • zachęta do udziału w projektach finansowanych z EFS, • promocja serwisu WUP w Katowicach tj. power.wup-katowice.pl oraz wzrost ruchu na nim, • promocja nowej strony internetowej WUP z aplikacją testu predyspozycji zawodowych on-line i wzrost ruchu na nim. Cele dodatkowe: • popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych, • popularyzacja samozatrudnienia i przedsiębiorczości, • popularyzacja idei aktywnego poszukiwania pracy. 6. Termin kampanii: Kampania będzie trwała około 2-3 tygodnie w okresie od 7 listopada do 23 grudnia 2019 r. Szczegółowy harmonogram działań w ramach kampanii zostanie ustalony między Wykonawcą a Zamawiającym w terminie 3 dni od podpisania umowy. Raport z kampanii zostanie przedstawiony najpóźniej do 24 grudnia 2019 r. 7. Spójność: Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji umowy do zachowania spójnej koncepcji kreatywnej dla zaplanowanych w ramach kampanii działań. Komunikaty w poszczególnych mediach powinny się wzajemnie uzupełniać i wspierać (zarówno treściowo, jak i czasowo), tak aby dawały efekt synergii. 8. Prawa autorskie: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zdjęć, grafik, muzyki z banku (tam gdzie to możliwe należy wykonać zdjęcia i grafiki autorskie). Wszystkie teksty powinny być natomiast autorskie, stworzone specjalnie na potrzeby tej kampanii. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do utworów powstałych w związku z wykonywaniem umowy bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i że przenosi te autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego nieodpłatnie z chwilą doręczenia przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji: a) emitowanie w Internecie; b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką; c) rozpowszechnianie w dowolny sposób – w szczególności wyświetlanie, nadawanie; d) publiczne udostępnianie; e) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych w nieograniczonych ilościach. W przypadku takiej konieczności Wykonawca we własnym zakresie zapewni zgody na wykorzystanie wizerunku bohaterów kampanii (np. artykułów sponsorowanych) oraz autoryzację ich wypowiedzi/wywiadów. 9. Elementy obowiązkowe: Wszystkie produkty kampanii muszą zostać odpowiednio oznakowane zgodnie z „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020” oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” – muszą zawierać zestaw logotypów . Wzory logotypów przekaże Wykonawcy Zamawiający. 10. Narzędzia w kampanii: 10.1 Reklama wideo w mediach społecznościowych. 10.2 Content marketing – artykuły natywne. 10.3 Działania promocyjne we współpracy z mikroinfluencerami (posty w mediach społecznościowych). 10.4 Dodatkowe działania w postaci reklamy w mediach społecznościowych (posty promocyjne) promujące stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wybierz-zawod.eu z aplikacją testu predyspozycji zawodowych on-line. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania mobilnych wersji reklamy oraz zaplanowania i zrealizowania min. 50% działań w kanale mobile. 11. Szczegółowe założenia realizacji działań: 11.1 Produkcja filmów wideo 1. Wykonawca przygotuje oraz wyprodukuje łącznie 4 filmy wideo do emisji w mediach społecznościowych, w tym: • 2 filmy o długości 1 minuty (+/- 10%) oraz • 2 skróty ww. filmów dłuższych o długości min. 20 - max. 30 sekund. 2. Koncepcja i wskazówki dla Wykonawcy: • cykl filmów o charakterze poradnikowym, inspirującym do działania w zakresie rozwoju zawodowego, osobistego oraz edukacji i przedsiębiorczości. Filmiki o charakterze krótkich porad (np. 5 zasad…, 6 sposobów na…, 3 kroki do…) nawiązujące do możliwości wsparcia w ramach PO WER dla osób młodych. • przykładowe tematy: Jak napisać dobre CV? Jak znaleźć pracę bez doświadczenia? Jak osiągać cele zawodowe? Jak osiągnąć sukces? Jak budować markę osobistą w mediach społecznościowych? Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? itp. • filmy animowane z użyciem lektora (teksty i animowane grafiki/infografiki 2D). Zamawiający dopuszcza użycie gotowych elementów animacji/szablonów ze stocka. Podstawowe elementy produkcji wideo: intro, animacja logo, przejścia, pokaz slajdów w gotowym pliku, outro i na koniec wezwanie do działania. 3. Wykonawca przedstawi scenariusze filmów wideo do akceptacji Zamawiającego. Scenariusze muszą uwzględniać fakt, że mają to być filmy do odtwarzania w Internecie, więc przekaz i treści zawarte w nich muszą być przyjemne i łatwe w odbiorze, angażujące widza i zachęcające do udostępniania w mediach społecznościowych. 4. Wykonawca zapewni profesjonalny sprzęt do realizacji filmów (specjalistyczne oprogramowanie), optymalną jakość materiału wideo dostosowaną do emisji w mediach społecznościowych (rozdzielczość, jakość Full HD), jak również montaż i udźwiękowienie. 5. Wykonawca zapewni oprawę muzyczną materiałów wideo. 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu filmy wideo w postaci plików komputerowych do umieszczenia na stronach internetowych oraz utrwalone na płycie DVD lub innej zaakceptowanej przez Zamawiającego formie. 7. Harmonogram działań związanych z produkcją wideo będzie obejmował następujące etapy: • Wykonawca ustali we współpracy z Zamawiającym konkretne tematy filmików; • Wykonawca przedstawi szczegółowy scenariusz filmów i propozycje grafik; • Zamawiający dokona akceptacji lub naniesie poprawki; • Wykonawca przedstawi do akceptacji zrealizowany i zmontowany materiał; • Zamawiający dokona akceptacji lub naniesie poprawki; • Realizacja filmików w terminie maksymalnie 18 dni roboczych od podpisania umowy. Szczegółowy harmonogram realizacji nagrań materiałów wideo zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy. Harmonogram za zgodą Zamawiającego może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych. Termin realizacji filmików może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego pod warunkiem zachowania terminu realizacji całości usługi i zapewnienia osiągnięcia przez Wykonawcę zadeklarowanych wskaźników 11.2 Reklama wideo: W ramach kampanii przewiduje się emisję 4 ww. filmów wideo, w tym: • emisję 2 dłuższych filmów o długości 1 minuty (+/-10%) w obrębie kanału wideo na serwisie społecznościowym (kanał You Tube Praca TV, na którym Zamawiający posiada konto) z uwzględnieniem geotargetowania na województwo śląskie oraz specyfiki grupy docelowej przez cały okres trwania kampanii. Dla każdego z filmów wymagane jest uzyskanie min. 5 000 obejrzeń o długości min. 20% czasu trwania danego filmu. • emisję 2 spotów o długości 20-30 sekund w mediach społecznościowych na fanpage’u Zamawiającego (Zamawiający w tym celu przydzieli Wykonawcy uprawnienia do oficjalnego fanpage’a https://www.facebook.com/slaskie.rynekpracy) z uwzględnieniem geotargetowania na województwo śląskie oraz specyfiki grupy docelowej przez cały okres trwania kampanii. Dla każdego z filmów wymagane jest uzyskanie min. 10 000 max. 20 000 wyświetleń. 11.3 Content marketing: Stworzenie 2 artykułów natywnych, każdy o objętości min. 2000 max. 3000 znaków ze spacjami (wzbogaconych zdjęciami i ewentualnie grafikami/infografikami) oraz ich emisja na serwisach internetowych z treściami o charakterze informacyjnym (targetowanie na woj. śląskie). Publikacja w serwisach których łączna miesięczna liczba realnych użytkowników (RU) w woj. śląskim wynosi minimum 750 000 (na podstawie Megapanel PBI/Gemius za czerwiec 2019) w działach serwisów tematycznie dopasowanych do treści artykułów (np. wiadomości, biznes, finanse, praca, edukacja, rozwój zawodowy i osobisty itp.). Koncepcja kreatywna: porady z obszaru rozwoju zawodowego i osobistego będą stanowiły punkt wyjścia do informacji o ofercie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze rynku pracy. Do zadań Wykonawcy należy stworzenie artykułów tak, by jak najbardziej przypominały teksty redakcyjne i spełniały wymagania właścicieli portali. Artykuły powinny odsyłać do strony power.wup-katowice.pl. Każdy z artykułów powinien mieć min. 1000 unikalnych użytkowników. W celu osiągnięcia wskaźników Wykonawca może założyć autopromocję artykułów w obrębie serwisów na których będą publikowane artykuły. Szczegółowy harmonogram realizacji artykułów zostanie ustalony w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania treści artykułów (tekst + opracowanie graficzne) w terminie maksymalnie 15 dni roboczych od podpisania umowy. Harmonogram może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych i za zgodą obu stron tj. Zamawiającego i Wykonawcy. Harmonogram działań będzie obejmował: • Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały źródłowe na temat form wsparcia i grupy docelowej opisanych w pkt. 1 i 3; • Wykonawca we współpracy z Zamawiającym ustali konkretne tematy i koncepcję zawartości 2 artykułów; • Wykonawca opracuje zawartość merytoryczną i graficzną artykułów oraz przedstawi do akceptacji serwis/serwisy internetowe, na których będą publikowane; • Zamawiający zaakceptuje artykuły lub naniesie poprawki. Artykuły mogą być emitowane jednocześnie na serwisach internetowych. 11.4 Działania promocyjne z mikroinfluencerami: 11.4.1 Realizacja działań promocyjnych z wykorzystaniem mikroinfluencerów (liderów opinii) z woj. śląskiego. 11.4.2 Rodzaj współpracy: dedykowane posty w mediach społecznościowych. 11.4.3 Kanały na których będzie realizowana kampania: Facebook lub Facebook i Instagram. 11.4.4 Wymagania dotyczące influencerów: • minimum 2 maksymalnie 4 osoby z woj. śląskiego, w tym doświadczeni biznesmeni, osoby, które osiągnęły sukces zawodowy, eksperci w zakresie edukacji, przedsiębiorczości, HR, rozwoju osobistego i zawodowego, coachowie, psychologowie, trenerzy itp., w szczególności osoby młode; • osoby, które mają od minimum 3 000 do około 30 000 tysięcy śledzących (followers) na koncie na Facebooku lub Instagramie (przynajmniej jednym z tych kont). 11.4.5 Wymagane efekty: min. 4 posty (tekst + grafika /zdjęcie i/lub link do artykułu/filmiku) o łącznym minimalnym zasięgu 40 000 tys. max. 60 000 wyświetleń, przy czym każdy post musi mieć minimum 5 000 wyświetleń. Posty będą się odnosiły do strony internetowej rpo.wup-katowice.pl i/lub do materiału stworzonego w ramach przedmiotowej kampanii (np. artykuł, filmik o charakterze poradnikowym w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego promujący Fundusze Europejskie w zakresie działań WUP w Katowicach). Ostateczna forma i treść postów do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Treść postów musi zostać przekazana do akceptacji Zamawiającego. 11.4.6 Harmonogram działań: • Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego listę min. 6 osób proponowanych do współpracy w terminie 7 dni roboczych od podpisana umowy; Zamawiający dokona wyboru i zaakceptuje osoby, które zostaną zaangażowane przez Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych. W przypadku odstąpienia od współpracy danego mikroinfluencera Wykonawca niezwłocznie zapewni kolejną osobę (do akceptacji Zamawiającego). W przypadku uzasadnionej konieczności za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zapewnić realizację efektów kampanii (ilość postów oraz zasięg) przez dotychczasowe osoby bez konieczności angażowania kolejnej osoby. • Mikroinfluencerzy proponowani do kampanii RPO WSL i PO WER mogą się powtarzać pod warunkiem dopasowania do specyfiki grupy docelowej. • Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram publikacji postów (w terminie 3 dni roboczych od akceptacji listy mikroinfluencerów). Harmonogram publikacji postów może ulec zmianie po akceptacji Zamawiającego. • Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę słów kluczowych oraz hasztagów, które muszą zostać użyte w postach (w terminie 3 dni roboczych od akceptacji listy mikroinfluencerów). • Wykonawca przestawi do akceptacji Zamawiającego treść danego posta na minimum 3 dni robocze przed planowaną publikacją zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 11.5 Dodatkowe działanie: Wykonawca przygotuje reklamę w formie 3 wersji posta (tekst, grafika/zdjęcie) do emisji na Facebooku promującą aplikację testu predyspozycji zawodowych on-line zamieszczoną na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wybierz-zawod.eu (po kilku dniach budżet kampanii zostanie skupiony na postach najlepiej konwertujących na stronę). Aplikacja służyć będzie do autodiagnozy preferencji zawodowych, pomaga określić optymalną ścieżkę kariery i wybór zawodu. Strona zawierać będzie także informacje w pigułce o możliwościach wsparcia w obszarze rynku pracy z Funduszy Europejskich. Kampania trwająca około 2 tygodnie. Wskaźnik: liczba wejść na stronę z aplikacją min. 500 max. 1000 uu z woj. śląskiego. Rozliczenie za dodatkowe działanie nastąpi osobno, tylko i wyłącznie pod warunkiem zakończenia działań związanych z uruchomieniem aplikacji w odpowiednim czasie (w formularzu ofertowym będzie osobna pozycja). Zamawiający powiadomi Wykonawcę o realizacji dodatkowego działania lub rezygnacji z jego realizacji najpóźniej do 30 listopada br. Podsumowując, zapłata za dodatkowe działanie nastąpi pod warunkiem faktycznej jego realizacji, co jest uzależnione od uruchomienia aplikacji testu predyspozycji zawodowych on-line w zaplanowanym przez Zamawiającego terminie. 12. Raport podsumowujący: Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco kontrolować realizację wskaźników kampanii realizowanej w Internecie oraz optymalizować ją w celu osiągnięcia parametrów. Po zrealizowaniu całej kampanii tj. najpóźniej do 24 grudnia 2019 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z adserwera w formie elektronicznej i papierowej obejmujący dane nt. skuteczności i efektywności dla wszystkich przeprowadzonych działań, w tym dane nt. deklarowanych i zrealizowanych wskaźników dla wszystkich działań. Strona power.wup-katowice.pl – wymagany jest kompletny raport Google Analytics (liczba wejść i odsłon, liczba realnych i unikalnych użytkowników, średni czas spędzony w witrynie, analiza źródeł ruchu, rekomendacje). Wykonawca, który zlecać będzie wykonanie części zamówienia Podwykonawcom na podstawie umowy w formie pisemnej o charakterze odpłatnym (art. 2 ust. 9a PZP) zobowiązany jest do wykazania tego w pkt 13 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ dotyczącego Podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną