INWENTARYZACJA OBIEKTÓW SAKRALNYCH I INNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO JAKO MIEJSC WYSTĘPOWANIA NIETOPERZY I PTAKÓW (SOWY I PUSTUŁKI)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-127 Katowice, Pl. Grunwaldzki
 • Telefon/fax: tel. 32 4206801, 32 4206810, , fax. 32 42 06 884
 • Data zamieszczenia: 2020-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
  Pl. Grunwaldzki 8-10
  40-127 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 4206801, 32 4206810, , fax. 32 42 06 884
  REGON: 24105194700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  INWENTARYZACJA OBIEKTÓW SAKRALNYCH I INNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO JAKO MIEJSC WYSTĘPOWANIA NIETOPERZY I PTAKÓW (SOWY I PUSTUŁKI)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: Inwentaryzacja obiektów sakralnych i innych na terenie województwa śląskiego, jako miejsc występowania nietoperzy i ptaków (sowy i pustułki), w tym m.in.: a) ETAP I - przeprowadzenie badań kolonii rozrodczej nocka orzęsionego, stanowiącego potencjalny przedmiot ochrony w projektowanym obszarze Natura 2000 o roboczej nazwie „Obszar w pobliżu Sławkowa:  wykonanie badań monitoringowych kolonii rozrodczej nocka orzęsionego, stanowiącego potencjalny przedmiot ochrony w projektowanym obszarze Natura 2000 o roboczej nazwie „Obszar w pobliżu Sławkowa”,  opracowanie ekspertyzy na podstawie prac studyjnych i wyników przeprowadzonych badań terenowych,  wykonanie dokumentacji fotograficznej monitorowanego stanowiska; b) ETAP II - wykonanie inwentaryzacji 79 obiektów sakralnych i innych na terenie województwa śląskiego, jako miejsc występowania nietoperzy i ptaków (sowy i pustułki):  opracowanie ekspertyzy na podstawie prac studyjnych i wyników przeprowadzonych badań terenowych, zawierającej wyniki inwentaryzacji;  wykonanie dokumentacji fotograficznej monitorowanych stanowisk. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Załączniku nr 6 do SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90711500-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną