Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Fenomen górnośląskiego kapłana i Kościoła – w poszukiwaniu tożsamości. Materiały z konferencji naukowej.

Muzeum Historii Katowic ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Historii Katowic
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-025 Katowice, ul. Szafranka
 • Telefon/fax: tel. 322 562 134 , fax. 322 562 134
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Katowic
  ul. Szafranka 9
  40-025 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 562 134, fax. 322 562 134
  REGON: 10512410000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.bip.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Fenomen górnośląskiego kapłana i Kościoła – w poszukiwaniu tożsamości. Materiały z konferencji naukowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Fenomen górnośląskiego kapłana i Kościoła – w poszukiwaniu tożsamości. Materiały z konferencji naukowej. FORMAT: (blok książki po obcięciu): B5 – 164 mm (szerokość) x 240 mm (wysokość) OKŁADKA: ze skrzydełkami 130 mm, bigowana, klejona; OBJĘTOŚĆ (przy założeniu: 1 ark. druk. = 16 stron): 13,5 ark. druk. (216 stron) NAKŁAD: 350 egz. KOLORYSTYKA: okładka: 4 + 0 + folia aksamitna + lakier wybiórczy środek: 4 ark. druk. 1 + 1 (czarny) + 9,5 ark. druk. 4 + 4 (kolor) MATERIAŁY: okładka: karton 330 g/m2 środek: papier offsetowy (prince sprite) 90 g biały ŚRODEK: klejony Dostarczenie materiałów do druku nastąpi w dniu podpisania umowy – materiały będą przekazane w formie elektronicznej (plik PDF przesłany na wskazany ftp). Do wykonania: naświetlenie, druk, introligatornia. Książka posiada nr ISBN: 978-83-64356-27-8 Przed przystąpieniem do druku Wykonawca zobowiązany jest przekazać przygotowany materiał Zamawiającemu, w celu ostatecznej akceptacji. Wykonawca użyje do wykonania zamówienia materiałów własnych. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV: 79810000-5 Usługi drukowania, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy, 79821000-5 Drukarskie usługi wykańczalnicze. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną