Druk ( z plików PDF ) i oprawa książki : Wełnowiec i Józefowiec. Dzieje dzielnicy Katowic.

Muzeum Historii Katowic ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Historii Katowic
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-025 Katowice, ul. Szafranka
 • Telefon/fax: tel. 322 562 134 , fax. 322 562 134
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Katowic
  ul. Szafranka 9
  40-025 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 562 134, fax. 322 562 134
  REGON: 10512410000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.bip.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk ( z plików PDF ) i oprawa książki : Wełnowiec i Józefowiec. Dzieje dzielnicy Katowic.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  13. Parametry usługi Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Wełnowiec i Józefowiec. Dzieje dzielnicy Katowic FORMAT: 195 x 245 mm (blok książki po obcięciu) OBJĘTOŚĆ (przy założeniu: 1 ark. druk. = 16 stron): 276 stron (17,25 ark. druk.) NAKŁAD: 250 egz. OPRAWA: twarda całopapierowa, bigowana, kapitałka biała, grzbiet półokrągły BLOK: szyty nićmi i klejony KOLORYSTYKA: okładka: oklejka: 4 + 0 + folia matowa + UV wybiórczo; wyklejka: 4 + 0 środek: 4 + 4 PAPIER: okładka: materiały do oprawy twardej całopapierowej środek: kreda matowa satynowa 135 g Do wykonania: naświetlenie, druk, introligatornia. Książka posiada nr ISBN: 978-83-64356-32-2 Przed przystąpieniem do druku Wykonawca zobowiązany jest przekazać przygotowany materiał Zamawiającemu, w celu ostatecznej akceptacji. Wykonawca użyje do wykonania zamówienia materiałów własnych. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV: 79810000-5 Usługi drukowania, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy, 79821000-5 Drukarskie usługi wykańczalnicze. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną