Dostawa zestawów komputerowych

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha
 • Telefon/fax: tel. (032) 7351547, 7351637 , fax. 327 351 636
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
  ul. Kossutha 13
  40-844 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 7351547, 7351637, fax. 327 351 636
  REGON: 15447382000300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamówienia i wzorem umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących elementów: 1) Komputer stacjonarny TYP 1 – 85 szt. 2) Komputer stacjonarny TYP 2 – 5 szt. 3) Komputer stacjonarny TYP 3 – 10 szt. 4) Monitor komputerowy do komputera stacjonarnego TYP 1 – 85 szt. 5) Monitor komputerowy do komputera stacjonarnego TYP 2 i 3 - 15 szt. Wykonawca winien zaoferować 60-miesięczną gwarancję oraz rękojmię za wady na warunkach określonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy i formularzu opis przedmiotu zamówienia. SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamówienia, zawiera standardy jakościowe, o których mowa w art.91 ust.2a pzp. Bieg okresu gwarancji oraz rękojmi za wady liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego. Miejsce wykonania zamówienia (miejsce dostawy): ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną