Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40844 Katowice, ul. Kossutha
 • Telefon/fax: tel. (032) 7351547, 7351637 , fax. 327 351 636
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
  ul. Kossutha 13
  40844 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 7351547, 7351637, fax. 327 351 636
  REGON: 1544738200030
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ---Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ, zgodnie z SIWZ, w tym z formularzem opis przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy. Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Wzór umowy przewiduje i określa warunki ewentualnej zmiany treści umowy. Opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe, o których mowa w art.91 ust.2a pzp. » Planowaną ilość zamawianej energii elektrycznej w rozbiciu na poszczególne punkty poboru w roku 2019 oraz opis techniczny poszczególnych punktów poboru określono w formularzu opis przedmiotu zamówienia. Planowana ilość zamawianej energii elektrycznej: 1 583 100 kWh. Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji zamówienia (umowy) w ramach poszczególnych punktów poboru dopuszcza się możliwość zwiększenia lub niewykorzystania planowanej ilości zamawianej energii elektrycznej, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu w trakcie obowiązywania umowy wysokości wynagrodzenia umownego brutto. » Wykonawca winien zrealizować zamówienie zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: a) Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (j.t Dz. U. z 2013 poz. 1200), c) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE Dz. U. UE L 09.211.55, d) Standardami jakości obsługi klienta, które zostały określone w obowiązujących aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługiwały będą bonifikaty wg stawek określonych w §42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1200) z zastrzeżeniem postanowień umowy. e) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), f) Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). --- Miejsce wykonania zamówienia: lokalizacje Śląskiego OW NFZ (Katowice, Rybnik, Częstochowa, Piekary Śląskie, Chorzów, Zabrze).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną