Dostawa wsparcia serwisowego SAP Enterprise Support

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40007 Katowice, ul. Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048 , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 2018-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12
  40007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, fax. 323 592 048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wsparcia serwisowego SAP Enterprise Support
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wsparcia serwisowego SAP Enteprise Support do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania SAP, zwanego dalej „wsparciem serwisowym” lub „przedmiotem zamówienia”. Wsparcie serwisowe obejmuje okres od 07.11.2018 – 31.10.2019 - zgodnie z warunkami licencyjnymi określonymi w załącznikach 1a-c do umowy (Plan usług SAP Enteprise Support, Zasady udzielania licencji SAP, OWU). Zakres zamówienia obejmuje: aktualizację oprogramowania zgodnie z obowiązującym systemem licencyjnym producenta; dostęp do poprawek udostępnianych przez producenta; dostęp do bazy wiedzy producenta; wsparcie telefoniczne i internetowe przez serwis producenta. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 6) Termin realizacji zamówienia: Wykonawca dostarczy potwierdzenie rejestracji wsparcia serwisowego do 21 dni od daty zawarcia umowy. 7) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Informatycznych Systemów Zarządzania , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice. 8) Wymagany minimalny termin gwarancji: nie dotyczy. 9) Maksymalny dopuszczalny termin płatności: do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Nie mniej jednak niż 14 dni. Płatność nastąpi w 12 miesięcznych transzach, zgodnie ze stawkami wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie. 10) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 11) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72591000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną