Dostawa warzyw i owoców na okres 1 czerwiec 2019 do 30 wrzesień 2019

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-069 Katowice, ul. Adamskiego
 • Telefon/fax: tel. 322 513 919,25 , fax. 322 513 919,25
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach
  ul. Adamskiego 22
  40-069 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 513 919,25, fax. 322 513 919,25
  REGON: 87304700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.domprzystan.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców na okres 1 czerwiec 2019 do 30 wrzesień 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach, w okresie od 1.06.2019 do 30.09.2019r. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ oraz załączniku nr 4 do SIWZ (istotne postanowienia umowy). Artykuły będą dostarczane do siedziby Zamawiającego przy ul. Adamskiego 22 w Katowicach, trzy razy w tygodniu w godzinach od 6.30 do 9.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną