Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
  REGON: 000001347
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych aktywnych, zwanych dalej „urządzeniami”. Oferowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji (nie wcześniej niż 2018r.), posiadać stosowne dokumenty, certyfikaty, raporty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny urządzeń. 2)Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 3) a)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-E do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną