Dostawa urządzeń laboratoryjnych: bioreaktor, czytnik mikropłytek

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń laboratoryjnych: bioreaktor, czytnik mikropłytek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych (bioreaktora - 1 szt., czytnika mikropłytek - 1 szt. ), zwanych dalej „urządzeniami”. Oferowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji (nie wcześniej niż 2018), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Oferowane urządzenia ( w zakresie obu części) powinny posiadać deklarację zgodności CE, a w zakresie części B certyfikat ISO 12100:2010 (lub równoważny). 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny, a także w zakresie części A 8 godzinne szkolenie dla min. 4 osób z zakresu użytkowania i obsługi bezpośrednio po uruchomieniu urządzenia, a w zakresie części B– 3 godzinne szkolenie dla min. 2 osób z zakresu użytkowania i obsługi bezpośrednio po uruchomieniu urządzenia. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-B do SIWZ; 2. Opis części zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych. Informacja dotycząca ofert wariantowych. 1) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem: a) część A: bioreaktor - 1 szt. b) część B: czytnik mikropłytek – 1 szt. 2) Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Informacja na temat zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 4. Termin realizacji zamówienia. Wymagany termin realizacji zamówienia: w zakresie części A i B: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy Termin realizacji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ. 5. Warunki realizacji zamówienia, terminy gwarancji, warunki płatności: a) Adres dostawy w zakresie części A i B: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biochemii, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice; 1) Wymagany minimalny okres gwarancji: b) w zakresie części A: 24 miesiące; gwarantowany okres produkcji części zamiennych winien wynosić minimum 5 lat od podpisania protokołu odbioru urządzenia. Czas reakcji telefonicznej serwisu na zgłoszenie usterki wynosi 48 godzin. c) w zakresie części B: 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowanie dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ 2) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 7. Podwykonawcy. 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust.5 formularza oferty – załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną