Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.us.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych: pehametrów, cyfrowego miernika temperatury oraz termometru bezkontaktowego, zwanych dalej urządzeniami. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starsze niż 2018), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. 2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A-C do SIWZ. 4.Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, zgodnie poniższym podziałem: a)część A: dostawa pehametru – 10 szt. b)część B: dostawa cyfrowego miernika temperatury - 1 szt. c)część C: dostawa termometru bezkontaktowego - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38416000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną