Dostawa środków transportu do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach: samochodu terenowego i samochodu do przewozu psa służbowego

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-022 Katowice, Damrota
 • Telefon/fax: tel. 32 2076000, , fax. 32 2076010
 • Data zamieszczenia: 2018-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  Damrota 25
  40-022 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2076000, , fax. 32 2076010
  REGON: 102123400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków transportu do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach: samochodu terenowego i samochodu do przewozu psa służbowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków transportu do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach: - samochodu terenowego - samochodu do przewozu psa służbowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I – dostawa samochodu terenowego, którego parametry techniczno-użytkowe zawarto w Załączniku nr 5/I do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I; Część II – dostawa samochodu do przewozu psa służbowego, którego parametry techniczno-użytkowe zawarto w Załączniku nr 5/II do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II. 2. Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących całość przedmiotu zamówienia określają: 2.1. dla Części I – dostawa samochodu terenowego: Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty Załącznik nr 2/I do SIWZ – Formularz cenowy dla części I Załącznik nr 5 do SIWZ – Ogólny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5/I do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy 2.2. dla Części II – dostawa samochodu do przewozu psa służbowego: Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty Załącznik nr 2/II do SIWZ – Formularz cenowy dla części II Załącznik nr 5 do SIWZ – Ogólny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5/II do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy 3. Warunki techniczne: Zamówienie obejmuje pojazdy fabrycznie nowe, nieużytkowane, nie poddawane jakimkolwiek naprawom, sprawne technicznie, gotowe do jazdy, wolne od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowane w 2018 r. Szczegółowe parametry techniczne pojazdów zostały określone w Załącznikach nr 5/I – 5/II do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34113300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną