Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza
 • Telefon/fax: tel. 326 215 000 , fax. 326 215 115
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
  ul. Wita Stwosza 36
  40-042 Katowice, woj. śląskie
  tel. 326 215 000, fax. 326 215 115
  REGON: 17357400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.kwpsp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych. 3.1 Część A Dostawa syntetycznego środka pianotwórczego do działań gaśniczych dla PSP w ilości 20 ton. 1) Wymagania: zalecane stężenie stosowania z wodą gaśniczą 3% obj. , środek przeznaczony do wytwarzania pian gaśniczych każdego rodzaju tj. piany lekkiej, średniej i ciężkiej do stosowania we wszystkich urządzeniach wytwarzających pianę gaśniczą , temperatura stosowania minimum -10°C,odporność na nawrót palenia wg PN-EN 1568–3:2008 min. B, klasa skuteczności gaśniczej wg PN-EN 1568–3 minimum III (z wodą wodociągową). Dostawa do siedziby zamawiającego w opakowaniach bezzwrotnych pojemnikach IBC 1000. Minimalny okres użytkowania - trwałości środka z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB). Środek gaśniczy musi być wyprodukowany w 2019 roku. 3.2 Część B Dostawa sorbentów i preparatu odtłuszczającego 1) Dostawa sorbentu sypkiego mineralnego, niepalnego i nietoksycznego w ilości 10000 kg w opakowaniach jednostkowych 20 kg do stosowania na powierzchnie suche, do usuwania substancji ropopochodnych, granulacja 0,2mm - 0,9mm. Chłonność min. 100% wagi użytego sorbentu. Bezpłatny odbiór zużytego sorbentu. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania - trwałości sorbentu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Sorbent musi być wyprodukowany w 2019 roku. 2) Dostawa sorbentu sypkiego do działań ekologicznych w ilości 5000 kg w opakowaniach jednostkowych 20 kg przeznaczony do usuwania substancji ropopochodnych, olejów oraz ciekłych tłuszczy do stosowania na powierzchnie stałe - mokre, nie może chłonąć wody podczas jego stosowania. Granulacja 0,1 mm do 5 mm. Chłonność min 60%wagi użytego sorbentu. Bezpłatny odbiór zużytego sorbentu. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania sorbentu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Sorbent musi być wyprodukowany w 2019 roku. 3) Dostawa preparatu odtłuszczającego płynnego - preparat do usuwania (zmywania) zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, penetrujący powierzchnie skażone w ilości 5150 litrów opakowania jednostkowe 30 l. Środek niepalny, nietoksyczny i nieżrący. PH środka od 6,8 do max 7,2. Preparat w formie produktu końcowego gotowy do użycia w stężeniu roboczym tzn. bez potrzeby rozcieńczania z wodą. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania - trwałości preparatu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Preparat musi być wyprodukowany w 2019 roku. 4) Wykonawca realizujący Część B zamówienia jest zobowiązany również do odbioru od zamawiającego zużytego sorbentu (wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i wskazanej lokalizacji). 5) Oferowane produkty muszą posiadać ważną kartę charakterystyki w języku polskim. 3.3. Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczone produkty zgodnie z okresem trwałości – przydatności do użycia – min. 60 miesięcy 3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania w CNBOP-PIB lub innej jednostce notyfikowanej losowo wybranej próbki wyrobu z dostawy, celem potwierdzenia parametrów technicznych i jakościowych zamawianego wyrobu, deklarowanych przez producenta. W przypadku niezgodności z wymaganiami Zamawiający może odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę kosztami badań. 3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu zamówienia w ramach zadań częściowych zostaną odrzucone. 3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.7. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 3.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67, ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3.11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcy jest zobowiązany do określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Informacja składana jest tylko w wypadku korzystania z podwykonawców. W przypadku braku tej informacji zamawiający uzna, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez korzystania z podwykonawców. 3.12. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwanie, określenie marki, znaku towarowego lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech). 3.13. Wszelkie czynności reklamacyjne wynikające z okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wykonać bezpłatnie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24951220-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną