Dostawa sprzętu mroźniczego dla potrzeb RCKiK w Katowicach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40074 Katowice, ul. Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 322 087 300 , fax. 322 516 144
 • Data zamieszczenia: 2018-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Raciborska 15
  40074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 087 300, fax. 322 516 144
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu mroźniczego dla potrzeb RCKiK w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu mroźniczego dla potrzeb RCKiK w Katowicach. Dostawa zamrazarek do n/w pracowni: Pracownia Immunogenetyki układu HLA 1 szt. Dział Immunologii Transfuzjologicznej 1 szt. Dział Ekspedycji 10 szt Dział Preparatyki Krwi 10 szt Dział Produkcji Odczynników Serologicznych 2 szt. Dział Zapewnienia Jakości 1szt. Terenowy Oddział Bielsko Biała 1szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42513000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną