Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - nr postępowania CUW-CUE/ 01/ 01/ 19

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40189 Katowice, ul. Leopolda
 • Telefon/fax: tel. 322 007 681 , fax. 322 007 701
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  ul. Leopolda 31
  40189 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 007 681, fax. 322 007 701
  REGON: 125316300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - nr postępowania CUW-CUE/ 01/ 01/ 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa routera oraz oprogramowania - szczegółowo opisano w Załączniku nr 1 do SIWZ część 1 i część 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną