Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - FH /02/ 03/ 20

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-189 Katowice, ul. Leopolda
 • Telefon/fax: tel. 322 007 681, , fax. 322 007 701
 • Data zamieszczenia: 2020-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  ul. Leopolda 31
  40-189 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 007 681, , fax. 322 007 701
  REGON: 12531630000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: INSTYTUT SIECI

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - FH /02/ 03/ 20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, wolny od wad fizycznych i prawnych, spełniający normy CE oraz wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Nie dopuszcza się przedmiotu zamówienia fabrycznie odnowionego. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 Części: Część 1: Macierz dyskowa, Cześć 2: Komputer przenośny, Część 3: Moduł - konwerter dla przełącznika sieciowego, Część 4: Oprogramowanie do wirtualizacji. 2. Okres gwarancji: zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie jednak nie krótszy niż 24-miesiące, licząc od daty obustronnego podpisania Protokołu odbioru przedmiotu umowy „bez uwag”. 3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ/Załącznik nr 1 do Umowy (odrębnie dla każdej części zamówienia). 4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ (odrębnie dla Części nr 1-3 oraz Części nr 4).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30234000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną